LETOVANJE GRCKA 2022

LETOVANJE GRCKA 2022

Arbitražni sud YUTA

SAVETI – PREPORUKE PUTNICIMA

Poštovani putnici,
1.    Pre kupovine aranžmana proverite da li i od kada turistička agencija - Organizator putovanja poseduje licencu za obavljanje poslova organizatora putovanja.
2.    Proverite na sajtu Agencije za privredne registre, registrar turizam, status i podatke o organizatoru putovanja.
3.    Upoznajte se detaljno sa Programom putovanja, Opštim uslovima putovanja i uslovima osiguranja, jer zaključenjem Ugovora-prijave o putovanju potvrđujete da ste sa istima upoznati i da ih u celosti prihvatate,
4.    Proverite da li je turistička agencija članica YUTA, jer ista  ispunjava dodatne standarde i  prihvatila je nadležnost, kao i putnik, Arbitražnog suda YUTA-e u slučaju neizvršenja ugovorenog Programa putovanja, 
5.    Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom Programu putovanja ili Posebno pisanom ugovoru, kao i u Opštim uslovima putovanja ne obavezuju Organizatora putovanja i ne mogu biti osnov za podnošenje prigovora-reklamacije putnika,
6.    Standardni program putovanja - ugovor o putovanju obezbeđuje Vam samo standardne usluge prosečnog kvaliteta i sadržaja. Ako želite posebne usluge (npr. sobu sa pogledom na more, posebnu ishranu, udaljenost od mora, posebno mesto u prevoznom sredstvu I dr.) to morate posebno ugovriti i verovatno doplatiti u dogvoru isključivo sa agencijom Organizatorm putovanja.

U slučaju kada smatrate da program putovanja nije u potpunosti izvršen potrebno je da:
1.    Uložite REKLAMACIJU NA  LICU MESTA, kako bi Organizator putovanja bio u mogućnosti da odmah učini  sve što je u mogućnosti da  otkloni nedostatke, 
2.    Uložite   PRIGOVOR u pisanom obliku organizatoru putovanja  u  roku od 8 dana od dana povratka sa putovanja, odnosno 30 dana od dana date reklamacije na licu mesta, ako uzrok reklamacije na licu mesta nije otklonjen,
3.    U slučaju da niste zadovoljni odgovorom Organizatora putovanja možete podneti TUŽBU  ARBITRAŽNOM SUDU YUTA-e.  
Preporučujemo Vam, da postignete dogovor sa Organizatorom putovanja a na obostrano zadovoljstvo i uz uvažavanje  realnih činjenica i o tome potpišete pisani sporazum.

Ako niste postigli dogovor - sporazum sa agencijom, možete da podnesete tužbu Arbitražom sudu  YUTA-e u kojoj ćete precizirati osnov i iznose po osnovu sniženja cene aranžmana i nastale materijalne troškove koji potražujete na ime neadekvatno pruženih usluga od strane Organizatora putovanja  i priložiti sve dokaze kojima potvrđujete navode iz tužbe. 

U nadležnosti Arbitražnog suda YUTA je utvrdjivanje osnovanosti zahteva i to samo putnika iz jednog ugovora o putovanju, a ne grupne žalbe putnika, za naknadu materijalne štete i sniženja cene na ime neizvršene, odnosno delimično neizvršene usluge iz programa putovanja. Zahtevi za naknadu nematerijalne štete (za izgubljenu dobit, duševnu bol, izgubljeno vreme i slično), ne mogu biti predmet arbitražnog postupka, već sudskog postupka i veštačenja pred nadležnim sudom, ali se može pred Arbitražom postići mirenje uz saglasnost stranaka u sporu.
Postupak se završava po pravilu za oko 30 dana od dana obezbeđenja svih dokaza i ostalih preduslova za odlučivanje.    
Arbitraža je nezavisni organ i u svom odlučuvanju je samostalna. 
Dok se ne završi arbitražni postupak, stranke u sporu ne mogu istovremeno pokrenuti sudski ili neki drugi postupak, niti obaveštavati medije.

Napominjemo da arbitražna presuda ima snagu sudske presude i da se izvršava prema propisima o izvršnom postupku. Nezadovoljna stranka u drugostepenom postupku pred nadležnim sudom može pokrenuti postupak za poništaj arbitražne presude, ali prethodno mora izvršiti arbitražnu presudu.
Na ovaj način putnik turističke agencije članice YUTA dobija dodatnu zaštitu, jer se preko Arbitražnog suda YUTA na najbrži, najjeftiniji i najprofesionalniji način rešava eventualni spor sa Organizatorom putovanja.

NADLEŽNOST ARBITRAŽNOG SUDA
1. Potpisivanjem Ugovora - prijave o putovanju, putnik je prihvatio nadležnost Arbitražnog suda YUTA, koji rešava sve sporove između putnika i turističke agencije - Organizatora putovanja.
2. Arbitraža je organ koji arbitrira u sporovima izmedju clanica Udruženja koji proizilaze iz obavljanja delatnosti putnicke, odnosno turisticke agencije. Nadležnost arbitraže clanice prihvataju kao ugovorenu, momentom donošenja odluke o prijemu.
3. Arbitraža može rešavati sporove clanica i trecih lica kada je to izricito ugovoreno, odnosno na pismeni zahtev treceg lica. 

Sastav i nacin rada arbitraže uredjuje se posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

SASTAV ARBITRAŽNIH VEĆA
Arbitražni sud resava sporove u veću od pet stalnih arbitara. Stranka u sporu ima pravo zahtevati da se umesto stalnog arbitra za većanje odredi neko od povremenih članova arbitražnog veća, a zavisno od vrste i učesnika spora.

I. Članovi stalnog Arbitraznog veca: 
1. Borislav Andrić
2. Ljubomir Cerović 
3. Branko Kovačević
4. Radisav Stanković
5. Branko Karsojević

INFORMACIJA O RADU ARBITRAŽNOG SUDA
Uporedni pregled prigovora i tužbi u periodu od 2005. do 2017.god.

God.

Broj prigovora

Broj tužbi

Usvojena tužba u celosti

Delimično usvojena tužba

Odbijena tužba

Poravnanje

Povučena

Nenadležnost

2005.

54

14

8

3

2

-

-

-

2006.

94

18

1

10

7

 

 

-

2007.

94

29

-

15

4

8

2

 

2008.

124

68

-

61

-

5

1

1

2009.

107

57

5

32

18

10

1

-

2010.

71

57

3

26

21

4

2

1

2011.

89

35

2

18

9

3

2

1

2012.

84

34

-

22

7

3

1

1

   2013.

54

13

-

6

2

1

2

2

   2014.

76

5

-

1

3

 

1

 

  2015.

26

7

-

4

-

2

 

1

2016

14

3

-

-

-

2

 

1

2017

33

15

-

-

-

2

4

1

Osam predmeta zbog svoje složenosti u toku. Preneti u 2018.g.

U postupku medijacije, odnosno u predhodnom postupku uspešno je okončano oko 18 prigovora, koji su pismeno podnetimvArbitražnom sudu.
2017.g. 30 prigovopra u pisanoj formi van broja obuhvaćenog arbitražom reseni u postupku besplatne pravne pomoći.

Oko 110 prigovora podnetih putem e-mail, okončano bez pokretanja arbitražnog postupka YUTA.
Upoređenja radi 2015.g. oko 70 prigovora okončano bez pokretanja postupka pred Arbitražnim sudom YUTA, a u 2016.g. oko 130 prigovora okončano bez pokretanja arbitražnog postupka YUTA, primenom postupka besplatne pravne pomoći.

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?