Produžena zabrana ulaska stranih državljana u Grčku (do 30.09.2020.)

Beograd, 16.09.2020. god

 

U nastavku je informacija, objavljena sa web sajtu Ambasade R. Grčke u Beogradu - produženje zabrane ulaska stanih državljana u Grčku (do 30.09.2020.):

Na osnovu zajedničke ministarske odluke na snazi je zabrana ulaska u Grčku stranih državljana, radi sprečavanja daljeg širenja virusa COVID-19.

Ova zabrana ne odnosi se na državljane država – članica Evropske unije (EU) i država zone Šengen, uključujući njihove supružnike ili lica sa kojima su u legalnoj zajednici, kao i na njihovu maloletnu decu.

Zabrana se takođe ne odnosi na:

i) Medicinsko osoblje, istraživače i profesionalce iz oblasti zdravlja, ukoliko pri ulasku u zemlju pokažu licencu za rad ili drugi adekvantan dokument koji dokazuje njihovu profesiju, a pod uslovom da je njihov ulazak u zemlju u poslovne svrhe,

 

ii) lica koja već duži vremenski period imaju boravak u državi – članici EU ili državi zone Šengen, kao i na državljane drugih zemalja koji imaju dozvolu boravka u državi – članici EU ili državi u zoni Šengen,

 

iii) članove državnih delegacija

 

iv) osoblje diplomatskih – konzularnih predstavništava i delegacija, osoblje međunarodnih i evropskih institucija, članove humanitarnih organizacija tokom obavljanja aktivnosti, vojna lica i pripadnike bezbednosnih snaga ili grčog Generalnog sekretarijata za civilnu zaštitu,

 

v) zaposlene u oblasti transporta, uključujući morski i rečni saobraćaj, posade vazduhoplova, posade i tehničko osoblje letilica za gašenje požara, kao i vozače kamiona koja su u tranzitu radi transporta robe, kao i apsolutno neophodno osoblje za njihov transport, kao i vozače kamiona koja su u tranzitu radi transporta robe, kao i apsolutno neophodno osoblje za njihov transport,

 

vi) putnike u tranzitu,

 

vii) studente koji studiraju u Grčkoj,

 

viii) lica koja se bave negom starijih lica i lica sa posebnim potrebama, kao i

 

ix) sezonske poljoprivredne radnike.

 

5. Lica koja se navode u tački 4 dokazuju svrhu ulaska adekvatnom dokumentacijom i podležu laboratorijskim analizama, na osnovu zajedničke Odluke ministra privrede, razvoja i investicija, ministra zaštite građana, ministra za rad i socijalna pitanja, ministra zdravlja, ministra unutrašnjih poslova, ministra infrastrukture, transporta i ministra pomorstva i politike ostrva Republike Grčke pod brojem Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 (V' 2602), sa izmenama iz zajedničke odluke istih ministara pod brojem Δ1α/ΓΠ.οικ.44071/11.7.2020 (V' 2796), i zajedničke odluke istih ministara pod brojem Δ1α/ΓΠ.οικ.44823/14.7.2020 (V' 2866).

 

6. Ova Odluka važi za period od 16.09.2020 do 30.09.2020

 

 

Link prema informaciji na sajtu Ambasade R. Grčke u Beogradu: https://www.mfa.gr/serbia/sr/the-embassy/news/produzhiena-zabrana-ulaska-stranikh-drzhavljana-grchku-do-30092020.html

 

YUTA Info