Beograd, 12.07.2021. godine

 

NAPOMENA: Preporučujemo da nas zapratite na VIBERU kako bi na najbrži način dobili eventualne nove izmene o uslovima za ulazak u Sloveniju, kao i druge važne informacije vezane za putovanja u druge države. Zapratite nas klikom OVDE.

 

USLOVI - PROTOKOL ZA ULAZAK - PUTOVANJE U R. SLOVENIJU

STUPA NA SNAGU 15.07.2021. godine

Vlada Republike Slovenije izdala je Uredbu kojom se utvrđuju uslovi za ulazak u Republiku Sloveniju radi suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 i objavljuje u Službenom glasniku Republike Slovenije. Pravilnik stupa na snagu 11. jula 2021. godine i važi do uključujući i 23. jula 2021. godine, primenjivaće se od 15. jula 2021. godine, do tada se upotrebljava Pravilnik o utvrđivanju uslova za ulazak u Republiku Sloveniju, broj 107/21).

Uslovi za ulazak u Sloveniju

Ulazak u Sloveniju je dozvoljen bez upućivanja na karantin kod kuće osobi koja podnese:

1. negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72 sata nakon uzimanja brisa,

2. negativan rezultat HAG testa ne stariji od 48 sati nakon uzimanja brisa,

3. uverenje o bolesti (dokaz pozitivnog rezultata PCR testa starijeg od deset dana, osim ako lekar ne odluči drugačije, ali ne starije od šest meseci, ili lekarsko uverenje da je osoba imala COVID-19, a da od pojave simptoma nije proslo vise od šest meseci),

4. potvrdu o vakcinaciji protiv COVID-19 koja dokazuje da je proteklo od prijema: druge doze Biontech / Pfizer Comirnati najmanje sedam dana, druge doze COVID-19 vakcine Moderna najmanje 14 dana, prve doze Vaxzevria (COVID-19 vakcina) od AstraZenec-a najmanje 21 dan, doza COVID-19 vakcine Janssen od Johnson-a i Johnson-a / Janssen-Cilag najmanje 14 dana, prva doza Covishield-a iz Instituta za serum Indije / AstraZeneca za najmanje 21 dan, druga doza Nacionalnog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Sputnik V Gamaleia najmanje 14 dana, druga doza CoronaVac-a od Sinovac Biotech najmanje 14 dana ili druga doza COVID-19 vakcine iz Sinopharma najmanje 14 dana dana;

5. Potvrda o vakcinaciji za pacijente (potvrda o bolesti i dokaz da je osoba u periodu do osam meseci od pozitivnog rezultata PCR testa ili pojave simptoma vakcinisana jednom dozom vakcine iz prethodne tačke, gde se zaštita uspostavljaju na dan vakcinacije,

6. evropski digitalni covid sertifikat u digitalnom ili papirnom obliku sa QR kodom koji sadrži negativne rezultate PCR ili HAG testa, potvrdu o vakcinaciji, potvrdu o morbiditetu ili potvrdu o vakcinaciji za pacijente (EU DCP)

7. digitalni omot sertifikata treće države u digitalnom ili papirnom obliku, koji sadrži QR kod koji sadrži najmanje iste podatke kao i EU DCP i izdao ga je nadležni zdravstveni organ treće države na engleskom jeziku (DCP treće zemlje).

8. Ako se osoba vakciniše kombinacijom dve različite vakcine iz tačke 4, zaštita se uspostavlja nakon što je data druga doza svake vrste vakcine. Ako se takvo lice prvi put vakciniše vakcinom iz treće ili pete alineje tačke 4 (vakcina AstraZeneca), zaštita će se uspostaviti odmah nakon druge vakcinacije ako se vakciniše drugi put vakcinom iz u prvoj alineji tačke 4 (vakcina Biontech / Pfizer) .druga alineja tačke 4 (vakcina Moderna) i druga doza u roku od 4 do 12 nedelja od prijema prve doze.

Lice koje ne pruži jedan od gore navedenih dokaza biće u karantinu kod kuće deset dana. U slučaju stranca bez prebivališta u Sloveniji , dozvoljen mu je ulazak u Sloveniju i upućivanje u karantin kod kuće na deset dana samo ako nedvosmisleno dokaže da ima zagarantovano mesto gde će proći karantin, u suprotnom mu neće biti dozvoljen ulazak u Sloveniju.

Ulaz bez upućivanja na karantin i negativan test

Sledećim kategorijama lica je dozvoljen ulazak u Sloveniju bez slanja u kućni karantin:

1. dete koje još nije navršilo 15 godina i prelazi granicu zajedno sa članom uže porodice koje nije poslato u karantin kod kuće ili mu nije odbijen ulazak u Sloveniju ili u organizovanoj grupi u pratnji vaspitača, učitelja ili staratelj koji nije poslat u karantin ili mu nije zabranjen ulazak u Sloveniju,

2. dvojni vlasnik ili zakupac zemljišta u pograničnom području ili sa obe strane državne granice koji prelazi državnu granicu sa susednom državom radi obavljanja poljoprivredno-poljoprivredno-šumarskih radova i vraća se preko granice najkasnije deset sati nakon prelaska granice. Izuzetak se takođe odnosi na članove uže porodice te osobe i druga lica koja su prijavila prebivalište kod te osobe na istoj adresi kada putuju zajedno.

Lice koje tvrdi jedan od ovih izuzetaka mora policiji dostaviti dokaze o postojanju ovih izuzetaka, u suprotnom se šalje u karantin kod kuće. U slučaju stranca bez prebivališta u Sloveniji, dozvoljen mu je ulazak u Sloveniju i upućivanje u karantin kod kuće na deset dana samo ako nedvosmisleno dokaže da ima zagarantovano mesto za karantin, u suprotnom mu nije dozvoljen ulazak u Sloveniju.

Izvor: Vlada R. Slovenije, link: https://www.gov.si/novice/2021-07-12-ukinjajo-se-seznami-drzav-in-izenacujejo-pogoji-za-vstop-v-slovenijo/

 

PRAVILNIK O ULASKU U SLOVENIJU KOJI VAZI ZAKLJUCNO SA 14.07.2021. godine:

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U SLOVENIJU U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19 

Državljani Republike Srbije ili lica koja putuju  iz Srbije mogu ući u Sloveniju bez određivanja karantina i posedovanja testova, ukoliko prilože dokaz da su pre ulaska najmanje pet dana neprekidno boravili na teritoriji R. Srbije ili druge države koja se nalazi na zelenoj listi epidemiološki sigurnih država.
Lista epidemiološki sortiranih država može se pronaći na linku: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021093.pdf

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE    
Za ulazak državljana R. Srbije u R.Sloveniju neophodno je da poseduju putnu ispravu koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ovaj uslov biće vraćeni sa granice.
Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Nije potrebna viza na putni list u slučaju gubitka pasoša. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava. 
R. Slovenija ima 64 međunarodna granična prelaza a najvažniji su s Italijom: Škofije, Fernetiči, sa Austrijom: Šentilj, Karavanke, sa  Mađarskom: Dolga Vas, Hodoš i sa  Hrvatskom: Obrežje,  Zavrč, Gruškovje,Vinica, Sečovlje. 
Na spoljnim granicama Šengena (sa Hrvatskom) postoji carinska i policijska kontrola, a na unutrašnjim samo povremena policijska. Za boravak u R. Sloveniji, ukoliko putnik ne putuje preko turističke agencije ili nema garantnu izjavu, novčani iznos koji treba da poseduje za svaki planirani dan boravka je 70 evra. Za maloletna lica koja putuju sa roditeljom ili starateljem taj iznos je 35 evra. Nije potrebna pismena saglasnost roditelja ili staratelja za ulazak maloletnog lica u R. Sloveniju, ukoliko dete putuje bez njih, ali pogranični organi u svakom slučaju procenjuju da li ima elemenata nedozvoljenih radnji.
Novac i hartije od vrednosti  u iznosu većem od 10.000 €  potrebno je prijaviti carinskim organima, a mora se posedovati dokaz o poreklu novca. Unos manjih iznosa je dozvoljen bez prijave, ali su carinski organi ovlašćeni da u slučaju osnovane sumnje zatraže dokaz o poreklu novca. 
Stranci koji dolaze u lov unose oružje preko graničnog prelaza  na osnovu odobrenja  za unošenje i iznošenje oružja koje izdaje konzularno predstavništvo R. Slovenije u inostranstvu ili organ koji vrši graničnu kontrolu ukoliko lice:
•    priloži važeći oružani list izdat u državi gde ima prebivalište ili potvrdu da se za takvo oružje ne izdaje oružani list
•    navede opravdan razlog za prenos oružja ili municije
•    zatraži  saglasnost za prenos oružja preko teritorije država članica EU
Roba u  ličnom prtljagu putnika iz trećih država uvozi se bez dažbina, do vrednosti od 300 €, a u vazdušnom saobraćaju do 430 €. Za mlađe od 15 godina dozvoljena vrednost je 150 €, bez obzira na prevozno sredstvo. 
Količine akcizne robe oslobođene uvoznih dažbina su:
•    duvan i duvanski proizvodi: do 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 grama duvana
•    alkoholna pića : do 1 litar alkoholnog pića koje sadrži više od 22 vol %  alkohola ili 2 litra sa sadržinom manjom od 22 vol.% alkohola 
•    vino i pivo: do 4 litra nepenušavog vina ili 16 litara piva.
Ove količine mogu uneti samo lica starija od 17 godina.
Posebna i dosta rigorozna kontrola se sprovodi prilikom ulaska i unošenja životinja na teritoriju R. Slovenije. Pod malim životinjama podrazumevaju se psi, mačke,  beskičmenjaci, ribice, reptili, ptice, glodari i domaći kunići. Za pse i mačke potrebna je potvrda o vakcinisanju protiv besnila i odgovarajuća međunarodna veterinarska potvrda za prelaz granice. Ostale životinje treba da imaju međunarodnu veterinarsku potvrdu za prelaz granice i da budu označene. Ovi uslovi su jedinstveni na teritoriji EU.

SOCIJALNI SPORAZUMI    
Potpisivanjem sporazuma o socijalnom osiguranju 2010. godine stvoreni su uslovi za ostvarivanje prava na penziju lica koja su deo radnog staža ostvarila u R. Sloveniji i lica koja su deo radnog staža ostvarila u R. Srbiji, omogućavajući sabiranje perioda osiguranja navršenih u obe države ugovornice, radi ostvarivanja prava na penziju i novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti. U pogledu zdravstvenog osiguranja, za vreme privremenog boravka u R. Sloveniji (turistička i poslovna putovanja, kraći boravak i slično), lice koje je zdravstveno osigurano u Srbiji ima pravo na hitne zdravstvene usluge. 
Na osnovu potpisanog Sporazum,  državljani R. Srbije imaju pravo na hitne medicinske usluge u R. Sloveniji. Da bi se to pravo ostvarilo potrebno je da pre polaska u inostranstvo, u filijali Zavoda za zdravstveno osiguranje R. Srbije po mestu vašeg prebivališta, pribaviti obrazac SRB/SI 03. Po dolasku u R. Sloveniju, obrazac se predaje područnoj jedinici Zavoda za zdravstveno osiguranje R. Slovenije u mestu u kome će se privremeno boraviti. Na osnovu obrasca, dobija se slovenačka isprava koja će u slučaju potrebe, omogućiti besplatne hitne medicinske usluge.Izuzetno, potvrda SRB/SI 03 se može predati i prilikom korišćenja zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi ili kod privatnog lekara sa kojim je nosilac zdravstvenog osiguranja zaključio ugovor o pružanju usluga. Ako nemate potvrdu, obavezno se plaćaju hitne zdravstvene usluge.

KORISNE INFORMACIJE    

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – U slučaju potrebe za intervencijom hitne pomoći telefonski broj je 112. Hitnu pomoć u svako doba možete potražiti u Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana, Urgentni blok, Bohoričeva 4 .
Ostale zdravstvene usluge se plaćaju. Jedan od najvećih privatnih medicinskih centara u Ljubljani je »Barsos«, Gregorčičeva cesta 11, tel. +386 (0)1 242 07 00.
Važna napomena: sedativi koji se često koriste (bensedin, bromazepam i sl.), nalaze se na listi lekova čiji je unos zabranjen. Za unos i najmanje količine leka, čak i jedne table, potrebno je posedovati potvrdu lekara da je takav lek potreban za terapiju (recept nije dovoljan). U protivnom na licu mesta se izriče prekršajna kazna od oko 200 evra.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – R. Slovenija je veoma sigurna zemlja. Nešto više pažnje na stvari i dokumenta treba obratiti u vozu na međunarodnim linijama, u tržnim centrima i na benzinskim pumpama.

TRANSPORT – Međunarodni aerodromi su u Ljubljani, Mariboru i Portorožu.
Pomorski saobraćaj: slovenačka obalna mesta su povezana pomorskom linijom. Na relaciji Portorož – Ankaran – Portorož na redovnoj liniji vozi brod koji putuje sat i po i pristaje u Bernardinu, Piranu, Izoli i Kopru. Iz Portoroža u turističkoj sezoni gliser vozi i do Venecije.
Železnička mreža: slovenačka železnička mreža ima 1196 kilometara i pokriva celu državu. Udobnim savremenim vozom se može doći u sve turistički značajnije krajeve, na skijanje ili na more. Postoje i grupni i omladinski popusti od 50% cene prevoza.
Za upravljanje motornim vozilom u R. Sloveniji dovoljna je nacionalna vozačka dozvola na novom obrascu, a ne mora se posedovati međunarodno automobilsko osiguranje (zelena karta).
Važeću vozačku dozvolu za slovenačku vozačku dozvolu može zameniti državljanin R. Srbije koji u R. Sloveniji ima prijavljeno prebivalište duže od šest meseci, ukoliko ispunjava druge zakonom propisane uslove za vožnju motornog vozila (propisana starost, lekarsko uverenje itd.).
Rok za zamenu vozačke dozvole je godinu dana od dana prijave boravka u R. Sloveniji, a ukoliko se ne zameni u navedenom roku čini se prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 500,00 evra. Slovenačka vozačka dozvola će se izdati nakon što vozač položi praktični deo vozačkog ispita za one kategorije vozila za koje već ima pravo voziti.
Obavezno je vezivanje na svim sedištima koja imaju ugrađene pojaseve. Svetla moraju biti upaljena i tokom dana. Obaveznu opremu čine: rezervni komplet sijalica, trougao, prva pomoć, fluorescentni prsluk i zimska oprema (gume ili lanci) od 15.novembra do 15.marta. Dozvoljena količina alkohola u krvi je 0,5 promila, dok profesionalni vozači ne smeju imati ni najmanju količinu alkohola u krvi. Najveća dozvoljena brzina na auto putu je 130 km/h, a u naselju 50 km/h.
Za vožnju na auto – putu putarina se plaća kupovinom vinjeta na graničnim prelazima, benzinskim pumpama, kioscima, poštama, u AMSZ i na velikom broju benzinskih stanica u Hrvatskoj. Cena vinjete za vozila do 3,5 t: 110 € za godinu dana, 30 € mesečna i 15 € 7- dnevna, a kazna za vožnju bez vinjete je od 300 do 800 €.
Prekršajne kazne za prekoračenje brzine su: za prekoračenje do 10 km/h 50 €; od 10 do 20 km/h 150 €; više od 20 km/h 300. Kazna za nevezivanje pojasa je 120 €, za prekoračenje vremena plaćenog parkiranja 40 €, za nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu 300 €. Ukoliko se kazna plati na licu mesta iznos se umanjuje za 50%.
Napomena: U slučaju da stranac ne želi ili ne može da plati prekršajnu kaznu policajac ili drugo službeno lice ima pravo da mu oduzme lična dokumenta, vozilo ili drugu imovinu kao obezbeđenje dok ne plati kaznu.
Gradski prevoz: u Ljubljani se na svakom kiosku po ceni od 2 € može kupiti magnetna karta za gradski prevoz »URBANA« i preko toga uplatiti iznos za željeni broj vožnji po ceni od 1,20 € , što će se učitati na karti. Ulaz je obavezno na vratima vozača gde se provlačenjem kartice preko aparata plaća 1,20 € za vožnju autobusom sa presedanjima do sat i po vremena. Vožnja bez plaćenog prevoza kažnjava se sa 40 €.

Kontakti    

Prilikom boravka u R. Sloveniji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Srbije u Ljubljani, putem sledećeg kontakt telefona: +38614380110 i elektronske adrese: embassy.ljubljana@mfa.rs  

Napomena: Mere za ulazak u R. Sloveniju podložne su izmenama. Preporučuje se da se na zvničnom sajtu, pre putovanja, provere uslovi za putovanje u Sloveniju, link: https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/slovenija i http://www.beograd.veleposlanistvo.si/index.php?id=20&L=9, Vlada R. Slovenije, prelazak granica: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/  

 

 YUTA Info