POSTUPAK PRIJEMA U YUTA ZA PUNOPRAVNE ČLANOVE

Punopravni član mogu biti pravna i fizička lica koja se bave agencijskom  delatnošću, i to poslovima: organizovanja i realizovanja turističkih putovanja u zemlji i u inostranstvu;  ponude, prodaje i posredovanja u prodaji turističkih putovanja; organizovanja prihvata putnika;  organizovanja izleta, turističkih razgledanja, zabavnih programa i slično, kao i posredovanja u organizovanju skupova, sajmova, manifestacija i sportskih priredbi;  pružanja, odnosno, posredovanja u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratilaca, lokalnih turističkih vodiča i turističkih animatora; pribavljanja putnih isprava, rezervacije i prodaje putnih karata u ime i za račun domaćih i stranih prevoznika; rezervacije i prodaje turističkih, ugostiteljskih i drugih usluga vezanih za putovanje i boravak putnika;  posredovanja u izdavanju soba i drugih kapaciteta za smeštaj u svojini fizičkog lica;  posredovanja u prodaji specifičnih turističkih usluga; posredovanja u iznajmljivanju vozila turistima i putnicima;  rezervacije i prodaje karata za sportske, kulturne i druge priredbe i manifestacije, zastupanja u osiguranju putnika i prtljaga u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje, prodaje turističkih publikacija i drugo;  zamene strane valute (menjačke poslove); druge poslove uobičajene u turističkom prometu.

Za podnošenje zahteva za prijem u punopravno članstvo kandidat mora da je registrovan u Agenciji za privredne delatnosti i da je obavljao agenicjsku delatnost minimum godinu dana od dana podnošenja zahteva za prijem u članstvo YUTA.

Kandidat  uz zahtev za prijem u punopravno članstvo (na svom memorandumu) prilaže (u elektronskoj ili pisanoj formi):

 • popunjenu Prijavu za punopravno članstvo u YUTA (Obrazac br. 1);
 • preporuke najmanje dve članice YUTA, od toga jedne sa teritorije Chaptera kandidata (Obrazac br. 2)
 • radnu biografiju direktora;
 • kratak prikaz rada i referentnu listu poslova za prethodnu kalendarsku godinu i plan poslovanja za tekuću godinu ;
 • izjavu podnosioca zahteva (obrazac br. 3)
  - da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti, za vreme dok zabrana traje 
  - da nema neizmirenih obaveza i nerešenih sporova sa članicama YUTA 
  - da nema nerešenih žalbi putnika u prethodnoj kalendarskoj i tekućoj godini
 • Izjava o prihvatanju odredaba Statuta udruženja i drugih opštih akata YUTA, i da će poslovati u skladu dobrim poslovnim običajima (Obrazac br. 4);
 • Dokaz o izvršenoj uplati troškova razmatranja zahteva u iznosu od 800,00 din.;

 

Direktor kandidata za prijem u članstvo obavezan je da prisustvuje sednicu Upravnog odbora na kojoj se razmatra zahtev kandidata za prijem. 
Po pravilu, u roku od  60 dana od dana podnošenja urednog zahteva Upravni odbor donosi odluku o prijemu, nakon čega kandidat uplaćuje iznos na ime pristupne članarine.

Nove članice koje pristupaju u punopravno članstvo plaćaju pristupnu članarinu i to:

 • koje zapošljavaju do 2 radnika u iznosu od 15.000,00 din.
 • koje zapošljavaju 3 i više radnika u iznosu od 30.000,00 din.

 

Obveza plaćanja redovne članarine za nove članice nastupa počev od kvartala koji sledi  kvartalu u kome je potpisan Ugovor o punopravnom članstvu u YUTA.

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon: broj 011/3228-686, fax: broj 011/3224-137, e-mail: yuta@yuta.rs.  

Dobro došli u veliku i prestižnu porodicu turističkih profesionalaca.

WEB OBRAZAC
 

 


 

YUTA - Anketa

Da li na letovanje 2019 putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?Sve Yuta ankete