Direktor

DIREKTOR

Direktor je poslovodni organ Poslovnog udruženja.

Direktora Poslovnog udruženja postavlja Upravni odbor.

Za Direktora Poslovnog udruženja može biti imenovano lice koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i posebne uslove koje utvrđuje Upravni odbor, o čemu se zaključuje Ugovor o radu.

Direktor Poslovnog udruženja postavlja se sa mandatom od 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog postavljenja.

Direktor Poslovnog udruženja može u svako doba biti razrešen te funkcije odlukom Upravnog odbora u skladu sa zakonom.

Direktor Poslovnog udruženja predstavlja i zastupa Poslovno udruženja, organizuje i vodi poslovanje Stručne službe Poslovnog udruženja i odgovara za zakonitost rada Poslovnog udruženja.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, direktor Poslovnog udruženja obavlja i druge poslove koji zakonom i drugim opštim aktima Poslovnog udruženja nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Poslovnog udruženja, a naročito:

1. sprovodi utvrđenu poslovnu politiku i postupa po smernicama koje utvrde Skupština i Upravni odbor;
2. koordinira poslove i stara se o ostvarivanju utvrđenih zadataka u godišnjem planu poslovanja Poslovnog udruženja;
3. obezbeđuje urednu i blagovremenu pripremu materijala za sednice Skupštine i Upravnog odbora;
4. podnosi izveštaje o radu Poslovnog udruženja Upravnom odboru;
5. odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
6. zaključuje ugovore o poslovnoj i drugih saradnji sa članicama Poslovnog udruženja i trećim licima;
7. obrazuje stručna i pomoćna tela (radne grupe, komisije i sl.) iz domena svojih ovlašcenja i daje neposredne naloge za rad tih tela;
8. daje radne naloge zaposlenim u Stručnoj službi Poslovnog udruženja;
9. donosi pravilnik o radu, sistematizaciju radnih mesta i odlučuje o radnoj potrebi u domenu Stručne službe Poslovnog udruženja;
10. odlučuje o radnopravnim pitanjima zaposlenih radnika u Stručnoj službi Poslovnog udruženja;
11. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.

Na funkciji direktora YUTA se nalazi g. Aleksandar Seničić.

YUTA - Anketa

Da li na letovanje 2019 putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?Sve Yuta ankete