LETOVANJE GRCKA 2022

LETOVANJE GRCKA 2022

Direktor

DIREKTOR

Direktor je poslovodni organ Poslovnog udruženja.

Direktora Poslovnog udruženja postavlja Upravni odbor.

Za Direktora Poslovnog udruženja može biti imenovano lice koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i posebne uslove koje utvrđuje Upravni odbor, o čemu se zaključuje Ugovor o radu.

Direktor Poslovnog udruženja postavlja se sa mandatom od 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog postavljenja.

Direktor Poslovnog udruženja može u svako doba biti razrešen te funkcije odlukom Upravnog odbora u skladu sa zakonom.

Direktor Poslovnog udruženja predstavlja i zastupa Poslovno udruženja, organizuje i vodi poslovanje Stručne službe Poslovnog udruženja i odgovara za zakonitost rada Poslovnog udruženja.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, direktor Poslovnog udruženja obavlja i druge poslove koji zakonom i drugim opštim aktima Poslovnog udruženja nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Poslovnog udruženja, a naročito:

1. sprovodi utvrđenu poslovnu politiku i postupa po smernicama koje utvrde Skupština i Upravni odbor;
2. koordinira poslove i stara se o ostvarivanju utvrđenih zadataka u godišnjem planu poslovanja Poslovnog udruženja;
3. obezbeđuje urednu i blagovremenu pripremu materijala za sednice Skupštine i Upravnog odbora;
4. podnosi izveštaje o radu Poslovnog udruženja Upravnom odboru;
5. odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
6. zaključuje ugovore o poslovnoj i drugih saradnji sa članicama Poslovnog udruženja i trećim licima;
7. obrazuje stručna i pomoćna tela (radne grupe, komisije i sl.) iz domena svojih ovlašcenja i daje neposredne naloge za rad tih tela;
8. daje radne naloge zaposlenim u Stručnoj službi Poslovnog udruženja;
9. donosi pravilnik o radu, sistematizaciju radnih mesta i odlučuje o radnoj potrebi u domenu Stručne službe Poslovnog udruženja;
10. odlučuje o radnopravnim pitanjima zaposlenih radnika u Stručnoj službi Poslovnog udruženja;
11. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.

Na funkciji direktora YUTA se nalazi g. Aleksandar Seničić.

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?