LETOVANJE GRCKA 2022

LETOVANJE GRCKA 2022

Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je organ upravljanja Poslovnim udruženjem.

Upravni odbor se sastoji od 19 (devetnaest) članova.

Članove Upravnog odbora bira Skupština i to 13 (trinaest) po teritorijalnom principu (Chapteri) i 6 (šest) po principu ravnopravne zastupljenosti svih oblika delatnosti članica u radu Upravnog odbora.

Predsednici Chaptera su kandidati za članove Upravnog odbora.

Potpredsednici Chaptera Beograd su kandidati za članove Upravnog odbora.

Predsednika i dva potpredsednika Upravnog odbora bira Upravni odbor iz redova svojih članova na prvoj konstitutivnoj sednici.

Kandidate za predsednika, zamenike predsednika Skupštine i za članove Upravnog odbora može predložiti Upravni odbor, najmanje 10% članica ili najmanje 3 Chaptera.

Konačnu listu kandidata iz stava 1. ovog člana, utvrđuje Upravni odbor, nakon sprovedenih konsultacija sa članicama, a najkasnije 15 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Izbor kandidata vrši se po pravilu javnim glasanjem za jedinstveno utvđenu listu.

Skupština može doneti odluku da se za izbor predloženih kandidata glasa pojedinačno. U slučaju da predloženi kandidat ne dobije potreban broj glasova, nakon pauze do 30 minuta, Upravni odbor predlaže još najmanje po jednog kandidata za kandidovanu funkciju, vodeći se principima iz člana 42 ovog ugovora.

U ponovljenom glasanju za kandidovanu funkciju izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine, s tim što članovi Upravnog odbora pojedinačno ili Upravni odbor u celini, mogu biti opozvani, po postupku izbora, u svako vreme.

U slučaju da član Upravnog odbora da ostavku ili iz drugih razloga trajno ne može da vrši svoju funkciju, Upravni odbor će izvršiti koptiranje novog člana, vodeći se principima i kriterijumima koji važe prilikom izbora člana Upravnog odbora, i to:

•  člana Upravnog odbora izabranog po teritorijalnom principu, koji je po pravilu predsednik odnosno potpredsednik Chaptera, menja zamenik predsednika a na predlog Chaptera čiji se član Upravnog odbora kooptira;
•  člana Upravnog odbora izabranog po principu zastupljenosti svih oblika delatnosti članica, menja novi član, na predlog članice čiji se član Upravnog odbora kooptira, odnosno na predlog dotičnog Odbora YUTA.

Upravni odbor saziva predsednik Upravnog odbora, na sopstvenu inicijativu ili na predlog direktora Poslovnog udruženja, po potrebi, a najmanje jedanput u 3 (tri) meseca.

U delokrug rada Upravnog odbora spada naročito:

•  sprovođenje utvrđene poslovne politike;
•  utvrđivanje predloga akata i odluka koje donosi Skupština;
•  donošenje opštih akata od značaja za rad i poslovanje Poslovnog udruženja i Stručne službe Poslovnog udruženja koji nisu u nadležnosti Skupštine;
•  odlučuje o promeni organizacionog oblika i statusnim promenama Poslovnog udruženja
•  donošenje odluke prijemu, istupanju i isključenju iz članstva u Poslovnom udruženju, kao i utvrđivanju kriterijuma i drugih uslova za prijem istupanje i isključenje iz članstva u skladu sa ovim Ugovorom;
•  izbor članova delegacija za učešce u radu konferencija, kongresa i simpozijuma u zemlji i inostranstvu, utvrđivanje platforme za rad tih delegacija i usvajanje izveštaja o njihovom radu;
•  formiranje radnih i pomoćnih tela (odbora, komisija, sekcija i sl.) i ocenjivanje njihovog rada;
•  postavljanje i razrešenje Direktora Poslovnog udruženja;
•  davanje smernica Direktoru Poslovnog udruženja o radu Poslovnog udruženja između dve sednice Upravnog odbora;
•  donosi Pravilnik o radu Arbitraže;
•  donošenje Poslovnika o radu Upravnog odbora;
•  obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom ovim Ugovorom.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora bliže će se urediti pitanja od značaja za utvrđivanje delokruga rada Upravnog odbora, način sazivanja sednica i odlučivanja na sednicama Upravnog odbora, ustanovljavanje radnih i pomoćnih tela Upravnog odbora i druga pitanja od značaja za rad i odlučivanje na sednicama Upravnog odbora.

PREDSEDNIK I POTPREDSEDNICI UPRAVNOG ODBORA

PREDSEDNIK:    Zoran Arsenović
POTPREDSEDNIK:    Milan Lainović
POTPREDSEDNIK:    Nusret Nicević


SPISAK SVIH ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

 

FUNKCIJA U 
UPRAVNOM ODBORU

IME I PREZIME

ČLANICA/GRAD

CHAPTER/ODBOR

KRITERIJUM PO KOJEM SE BIRA ČLAN UO

1.

ČLAN

Milijana Glamočak

Astra Tours 021, Novi Sad

CHAPTER 1
Bačka regija

Predsednik Chaptera

ZAMENIK

Zoran Serdar

Fantast Tourist, Novi Sad

Potpredsednik Chaptera

2.

ČLAN

Vladeta Dašić

Caravan, Zrenjanin

CHAPTER 2
Banatska regija

Predsednik Chaptera

ZAMENIK

 

 

Potpredsednik Chaptera

3.

ČLAN

Snežana Milosavljević

Sava M Turist, Sremska Mitrovica

CHAPTER 3
Sremska regija

Predsednik Chaptera

ZAMENIK

Branko Dražić

Odisej, Nova Pazova

Potpredsednik Chaptera

4.

ČLAN

Petar Blagojević

Filip Travel, Beograd

CHAPTER 4 
Beogradska regija

Predsednik Chaptera

ZAMENIK

Dušan Đukić

Mitos travel, Beograd

Potpredsednik Chaptera

5.

ČLAN

Milan Lainović

Belvi Travel, Beograd

Član Chaptera Beograd

ZAMENIK

Bojan Stefanović

Amos Travel,Beograd

Član Chaptera Beograd

6.

ČLAN

Zoran Arsenović

Kontiki Travel, Beograd

Član Chaptera Beograd

ZAMENIK

Mana Hamzić

Fibula, Beograd

Član Chaptera Beograd

7.

ČLAN

Nenad Pantelić

Supernova Travel, Beograd

Član Chaptera Beograd

ZAMENIK

Saša Zarić

Ponte Travel, Beograd

Član Chaptera Beograd

8.

ČLAN

Ljiljana Dakić

Intertours, Šabac

CHAPTER 5
Zapadna Srbija

Predsednik Chaptera

ZAMENIK

Slobodanka Stević

Kondor – Tis, Loznica

Potpredsednik Chaptera

9.

ČLAN

Radmila Janjušević

Amigo Travel, Užice

CHAPTER 6
Jugozapada Srbija

Predsednik Chaptera

ZAMENIK

Goran Cmiljanović

San Tours,  Prijepolje

Potpredsednik Chaptera

10.

ČLAN

Snežana Spasić

Bravo Tours, Leskovac

CHAPTER 7
Jugoistočna Srbija

Predsednik Chaptera

ZAMENIK

Bratislav Rajković

Otava, Niš

Potpredsednik Chaptera

11.

ČLAN

Žaklina  Tufonić

Aster Travel & Trade, Bor

CHAPTER 8 
Istočna Srbija

Predsednik Chaptera

ZAMENIK

Petar Todorović

Pera Turs, Zaječar

Potpredsednik Chaptera

12.

ČLAN

Milan Vasić

Plana Tours, Velika Plana

CHAPTER 9
Centralna Srbija

Predsednik Chaptera

ZAMENIK

Miloš Božanić

Atlantic, Jagodina

Potpredsednik Chaptera

13.

ČLAN

Nusret Nicević

Karavan International, Novi Pazar

CHAPTER 10. 
Južna Srbija

Predsednik Chaptera

ZAMENIK

Esad Gicić

Ecco, Novi Pazar

Potpredsednik Chaptera

14.

ČLAN

Vladimir Vlaho

Sabra Travel, Beograd

ODBOR ZA RECEPTIVNI TURIZAM

Predsednik Odbora

ZAMENIK

Mirko Levajac

Rubicon Travel, Beograd

Potpredsednik Odbora

15.

ČLAN

Ivan Radojević

Big Blue, Beograd

ODBOR ZA INICIJATIVNI TURIZAM - AVIO ARANŽMANI

Predsednik Odbora

ZAMENIK

Mirko Bauk

Odeon World Travel, Beograd

Potpredsednik Odbora

16.

ČLAN

Goran Đorđević

Arriva Litas, Požarevac

ODBOR ZA INICIJATIVNI TURIZAM - BUS ARANŽMANI

Predsednik Odbora

ZAMENIK

Zoran Šarac

Lasta, Beograd

Potpredsednik Odbora

17.

ČLAN

Dragoje Zekavica

Balkanik, Valjevo

ODBOR ZA DEČIJI I OMLADINSKI TURIZAM

Predsednik Odbora

ZAMENIK

 

Admiral Tours, Beograd

Potpredsednik Odbora

18.

ČLAN

Branko Kovačević

Rental cars, Beograd

ODBOR ZA RENT A CAR

Predsednik Odbora

ZAMENIK

Stanko Janković

Europcar, Beograd

Potpredsednik Odbora

19.

ČLAN

Nenad Vesković

Generali osiguranje, Beograd

KOMPLEMENTARNE DELATNOSTI – PRIDRUŽENI ČLAN

Pridruženi član

ZAMENIK

Dragan Zečević

Beogradski sajam, Beograd

Pridruženi član

 

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?