LETOVANJE GRCKA 2022

LETOVANJE GRCKA 2022

O nama

YUTA
NACIONALNA ASOCIJACIJA TURISTIČKIH AGENCIJA

Nacionalna asocijacija turističkih agencija - YUTA - osnovana je 16.04.1954. godine i posluje kao strukovna neprofitna organizacija.

Od tada, YUTA je imala različite oblike organizovanja, obim i sadržaj rada, i uvek važan uticaj na razvoj turizma Srbije.

Pravo na osnivanje YUTA imaju agencije koje su registrovane za obavljanje turističko-agencijske delatnosti i čije se sedište nalazi na teritoriji Srbije. Pored turističkih agencija sa statusom osnivača, u YUTA mogu se udružiti i druge turističke agencije, na način i po postupku koji je utvrđen ovim Ugovorom i pod uslovom da potpišu izjavu da će u svemu postupati po odredbama ovog Ugovora i drugih opštih akata Nacionalne asocijacije.

Izuzetno, u YUTA mogu se udružiti i turističke agencije sa sedištem van teritorije R. Srbije, kao i preduzeća, društva i individualni privrednici koji nisu registrovani za obavljanje turističko-agencijske delatnosti, ukoliko je njihovo poslovanje od interesa za ostvarivanje ciljeva osnivanja YUTA u svojstvu pridruženog, odnosno počasnog člana.

Danas, većina turističkih agencija Srbije je učlanjeno u YUTA i preko istih se obavlja preko 95% domaćeg i inostranog organizovanog turističkog prometa.

Sve clanice YUTA, moraju ispuniti visoke Opšte i posebne standarde YUTA, što je pretpostavka kvaliteta turistickih usluga i garancija zaštite turista i poslovnih partnera.

YUTA za svoje članice pruža tri osnovne grupe usluga i podrške, i to:

1. Iniciranje, prema nadležnim državnim organima, sistemskih i drugih pretpostavki za stvaranje preduslova za uspešno i efikasno obavljanje turistickog prometa;
2. Ostvarivanje komunikacija sa medunarođnim organima i asocijacijama, u cilju uspostavljanja međusobne saradnje naših članica i njihovog uključivanja u međunarodne turističke tokove;
3. Koordinacija rada i obezbedenje informatickih i drugih pretpostavki za medusobnu uspešniju saradnju među članicama YUTA U tom smislu, turističke agencije su osnovale YUTA radi:

- unapređenja sopstvenog privređivanja;
- zajedničkog i koordiniranog nastupanja na domaćem i inostranim tržištima;
- usklađivanja poslovanja povodom pružanja svojih usluga;
- saradnje sa drugim učesnicima u turističkom prometu;
- ostvarivanja članstva u međunarodnim strukovnim organizacijama i zastupanje svojih strukovnih interesa u tim organizacijama;
- zastupanja svojih strukovnih interesa pred nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama;
- obavljanja drugih poslova od interesa za nesmetano poslovanje.

Radi ostvarivanja ciljeva svog osnivanja, YUTA obavlja naročito sledece poslove i ostvaruje sledeće zadatke:

1. Proučava domaće i inostrano tržište i preduzima mere za unapređenje plasmana turističke ponude svojih članica;
2. utvrđuje uslove zajedničkog nastupa članica na inostranim tržištima i u tom smislu

(a) izrađuje zajedničke,
(b) usklađuje posebne programe i
(c) utvrđuje jedinstvene regionalne uslove i tarife za pojedine usluge na inostranim tražištima;

3. utvrduje uslove zajedničkog obavljanja turističkih poslova na turističkom tržištu Srbije, prema kriterijumima kvaliteta i obeležjima, u skladu sa normama YUTA;
4. izrađuje i sprovodi zajedničke programe propagande i informacija za domaće i inostrano tržište (štampanje zajedničkih edicija, tarifera, adresara, biltena, informacija, cenovnika i sl.);
5. obezbeđuje zajedničko istupanje članica na sajmovima, kongresima, priredbama i drugim turističkim i sličnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu;
6. organizuje sajmove, kongrese, priredbe i druge turističke manifestacije u zemlji i inostranstvu;
7. učestvuje u radu međunarodnih turističkih organizacija kao i saradnju sa nacionalnim turističkim udruženjima i drugim organizacijama i asocijacijama u drugim državama;
8. predstavlja i zastupa opšte grupacijske i pojedinačne interese određene članice u međunarodnim turističkim organizacijama i asocijacijama;
9. razvija i unapreduje saradnju sa drugim učesnicima u turističkom prometu (ugostiteljskim, saobracajnim, hotelijerskim i drugim organizacijama i asocijacijama);
10. organizuje naucno-istraživacki rad i strucno obucavanje i usavršavanje radnika zaposlenih kod clanica (seminari, kursevi, predavanja, izrada studija, elaborata i projekata i sl.) u okvirima osnovne i komplementarne delatnosti clanica YUTA;
11. prati donošenje, izmene i dopune postojecih propisa i predlaže donošenje novih propisa iz oblasti od interesa za ostvarivanje delatnosti clanica;
12. pokrece inicijativu, koordinira rad na izradi i stara se o primeni pravila poslovanja (pravila profesionalne deontologije) u delatnosti agencijskog i turistickog poslovanja s ciljem suzbijanja nelojalne utakmice na domacim i inostranim tržištima, sprecavanja stvaranja monopolskog položaja i iskorišcavanja tog položaja na tržištu Srbije, suzbijanja pojava neprofesionalnog obavljanja poslova, pružanja usluga ispod granice utvrdenog kvaliteta i drugih negativnih pojava u poslovanju clanica YUTA;

Viziju, misiju i iz toga strateški cilj daljeg razvoja YUTA u novim društveno-ekonomskim uslovima definisali smo tako da YUTA postane CENTRALNO MESTO - GENERATOR UKUPNOG TURISTIČKOG RAZVOJA ZEMLJE, odnosno mesto gde se sublimiraju i iniciraju svi relevantni preduslovi kako za razvoj receptivnog, tako i inicijativnog turizma.

Po prirodi delatnosti svojih članica, YUTA treba da postane referentno i pravo tržište - berza turističke ponude i tražnje, preko koje se reflektuju sva privredna i društvena kretanja, državne mere i dr. Pored članica YUTA, potrebno je i ostale komplementarne delatnosti preko YUTA uključiti u ocenu istih i iniciranje svih preduslova sistemske i druge prirode, kako bi turizam ostvario i valorizovao raspoložive turističke potencijale zemlje.

Definisana vizija, misija i cilj ima svoj puni smisao u činjenici da slede demokratske i tržišno orijentisane državno-privredne strategije, koje podrazumevaju sve veću deregulaciju državnih ingerencija - država određuje samo "pravila igre" i obezbeđuje kontrolne mehanizme, i u tim uslovima strukovne asocijacije, a posebno YUTA, mogu dobiti dominantno mesto u kreiranju privrednog ambijenta i time obezbediti preduslove za funkcionisanje tržišnih mehanizama privređivanja.

Da bi se ovako značajni ciljevi YUTA ostvarili, organizaciona struktura YUTA je koncipirana tako da preko upravnih tela (Skupština, Upravni odbor i dr.) i stručnih i radnih tela (grupacije, odbori, komisije, stručne službe) na najadekvatniji način objedinjuju sve inicijative, ideje, problemi, ali i predlozi rešenja.

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?