LETOVANJE GRCKA 2022

LETOVANJE GRCKA 2022

Klub seniora YUTA

KLUB SENIORA YUTA

 

Na osnovu čl. 12., 22. stav 4.i čl. 78. Zakona o udruženjima „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 51/2009 od 14.07.2009.g.) Skupština Uduženja turističkih radnika u penziji na sednici održanoj 16.aprila 2013. godine, usvojila je

STATUT UDRUŽENJA TURISTIČKIH RADNIKA U PENZIJI
„KLUB SENIORA JUTA“


1. OPŠTE  ODREDBE

Član 1.

Udruženje turističkih radnika u penziji „Klub seniora JUTA“ (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljna, nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija, zasnovana na:
-  slobodi udruživanja,
-  javnosti rada,
-  jednakosti članova u izršavanju obaveza i korišćenju članskih prava,
-  rešenosti  članova, da  zaposlenima u turizmu stave na raspolanje svoja stečena  iskustva,  znanja i veštine  u obavljanju poslovanja, a u cilju unapređenja poverenja korisnika usluga  na tržištu putovanja i turizma kao i
-  solidarnosti i zaštiti pojedinačnih i zajedničkih interesa i potreba, članova udruženja, turističkih radnika u penziji.

Član 2.

Naziv Udruženja je: UDRUŽENJE TURISTIČKIH RADNIKA U PENZIJI „ KLUB SENIORA JUTA“
Sedište udruženja je u Beogradu, u ulici Kondina broj 14.
Udruženje ostvaruje svoje ciljeve na teritoriji Republike Srbije u oblasti unapređenja životnih uslova penzionisanih turističkih radnika, valorizacije njihovih iskustava na razvoju i afirmaciji privrednih delatnosti na  tržištu putovanja i turizma .

Član 3.

Udruženje se upisuje u Registar udruženja Republike Srbije.
Udruženje ima status pravnog lica.
Predsednik udruženja  zastupa i predstavlja udruženje.

Član 4.

Udruženje ima pečat i štambilj.
Pečat udruženja je okruglog oblika. Unutar pečata je kružni natpis latiničnim pismom: „Udruženje turističkih radnika u penziji –„ KLUB SENIORA JUTA“, a u sredini je amblem JUTA.
Štambilj udruženja je pravouglog oblika i sadrži tekst: „Udruženje  turističkih radnika u penziji -  Klub seniora JUTA , broj i datum“.
Predsedništvo udruženja utvrđuje veličinu, broj i način upotrebe pečata.

Član 5.

Udruženje je član Saveza penzionera Srbije (Savez) i Gradske organizacije penzionera Beograda (GOP) i ostvaruje svoje aktivnosti u skladu sa njihovim pravima. Udruženje se može učlaniti i u druge organizacije i oblike udruživanja.
Član 6.
Dan udruženja je 16. april i obeležava se svake godine prigodnim aktivnostima.

2. CILJEVI UDRUŽIVANJA I AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

Član 7.

Ciljevi udruženja:
- Stvaranje uslova za ostvarenje permanentnih kontakata,  druženja, solidarnosti i   pomaganja turističkim radnicima u penziji , članovima uduženja kada  im je pomoć potrebna;
- Unapređenje znanja, veština u obavljanju poslova i profesionalne etike zaposlenih  na tržištu putovanja i turizma;
- Doprinos stvaranju i permanentnom očuvanju poverenja putnika i turista prema delatnostima čije usluge koriste za ostvarenje putovanja i turizma;
-Angažovanje na stvaranju uslova za razvoj delatnosti i poslovnih razultata industrije putovanja i turizma;
- Pružanje svih vrsta pomoći za uspeh udruženih organizacija u Udruženje turističkih agencija Srbije – JUTA.

Član 8.

Aktivnosti udruženja na ostvarivanju ciljeva su:

- Formiranje radnih timova za  domene aktivnosti  kojima će rukovoditi članovi predsedničtva udrženja  kao što su:
Socijalne aktivnosti udruženja;
Organizatori putovanja, putnička agentura, receptivni oiperatori i turistička agentura.;
Turizam Srbije (produkt, promocija, plasman i kanali prodaje);
Marketing putovanja i turizma;
Putovanja i saobraćaj (avio, drumski i rečni);
Tržište , ekonomaki položaj turizma, publicistika i međunarodna saradnja udružnjnja;
Obrazovanje kadrova i etika turističkih radnika.

- Izrada analitičkih materijala  iz oblasti putovanja i turizma;

- Organizacija stručnih rasprava, diskusija i donošenje zaključaka radi  prezentacije javnostim,  organima i organizacijama koje deluju u oblasti donetih zaključaka;
- Organizacija skupova, manifestacija, izložbi i tematskih „radionica“(Work Shops);
Kao i obavljanje drugih aktivnosti kada je to neohodno za ostvarenje ciljeva udružnjnja.

Član 9.

Udruženje može da obavlja određene oblike privrednih  delatnostiu skladu sa zakonom , a posebno u oblatima obrazovanja kadrova,  izdavačkih i promotivnih delatnosti u oblasti putovanja i turizma.

Odluku  o drugim delatnostima kojima će se baviti uduženje   donosi skupština udruženja.

Sredstva ostvarena određenim oblicima privrednih aktivnosti  predstavljaju prihod udruženja koji se koristi u skladu sa predračunom prihoda i rashoda,  koji usvaja skupština udruženja.

Lica angažovana  na obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana, imaju prava na novčanu naknadu, bez obzira da li se radi o članovima udruženja ili angažovanih saradnika van članskog sastava udruženja.

3. ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 10.

Udruženje ima redovne, pridružene i počasne članove.
Stupanje u redovno članstvo udruženja je dobrovoljno a  na osnovu pismenog zahteva za prijem u članstvo. Odluku o prijemu donosi predsedništvo.
Redovan Član udruženja može biti:
-  turistički radnik u penziji,koji je radio u članicama JUTA, ili u službi JUTA,
- na poslovima turističkog  razvoja, promocije, organizacije, publicistike i novinarstva bilo u društvenom,   državnom ili privatnomsektoru.

Član 11.

Pridruženi član može biti turistički radnik u penziji iz druge države.
Procedura za prijem u članstvo je ista kao i kod redovnog učlanjenja.

Član 12.

Počasni član udruženja je domaće ili strano  fizičko ili pravno lice od izuzetne uloge u razvoju turizma u Republici Srbiji ili u svetu.
Počasni članovi  mogu postati lica koja imaju posebne rezultate  u poslovima na tržištu putovanja i turizma i pružanju podrške  radu i afirmaciji Udruženja.
Odluku o počasnom članstvu donosi predsdništvo na predlog predsednika

Član 13.

Prava, obaveze i odgovornosti člana udruženja su da:
- slobodno i ravnopravno učestvuje u aktivnostima udruženja;
-  svojim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i aktivnosti udruženja;
-  pokreće inicijative za rešavanje pojedinih pitanja iz rada Udruženju;
-  redovno i blagovremeno bude obaveštavan o svim značajnim aktivnostima Udruženja;
-  bira i da bude biran u organe Udruženja i za predstavnike udruženja u organima Saveza, GOP-a i drugim organima;
-  savesno obavlja poslove i zadatke koje mu poveri Udruženje ;
-  inicira utvrđivanje odgovornosti organa, člana organa i funkcionera udruženja.

Član 14.

Član udruženja  koji  deluje suprotno Statutu i odlukama organa, može biti kažnjen, opomenom pred isključenje ili isključen iz udruženja.
Postupak za sankcionisanje ponašanje člana pokreće predsedništvo, na predlog najmanje tri člana odruženja.
Odluku o sankciji za ponašanje suprotno Statutu izriče predsedništvo udruženja.
Na odluku o izrečenoj sankciji, član udruženja ima pravo žalbe skupštini udruženja, u roku od 15 dana od dana prijema  odluke. odluka skupštine je konačna.

Član 15.

Članstvo u udruženju prestaje:
- slobodno izraženom voljom,
- prećutnim napuštanjem udruženja,
- isključenjem usled neplaćanja  članarine duže od 12. meseci,
- preseljenjem sa područja udruženja i
- prestankom rada udruženja.

Član 16.

Članu udruženja  izdaje se članska karta, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Predsedništvo udruženja.

Evidenciju o članstvu, na evidencionom obrascu vodi sekretar udruženja, koji članu izdaje člansku kartu.
Evidencioni obrazac sadrži:  ime i prezime, datum rođenja iime jednog roditelja.skupština udruženja može doneti odluku da se podaci koji se unose u evidencioni obrazac  dopuni  i sa drugim podacima.
Član je obavezan da plaća čanarinu. Visinu članarine i metodologiju plaćanja određuje skupština udruženja.

4. ORGANI UDRUŽENJA

Član 17.

Organi udruženja su:
- Skupština,
- Predsedništvo i
- Nadzorni odbor.

4.1. Skupština Udruženja

Član 18.

Skupština je najviši organ udruženja koju čine svi članovi udruženja.

Skupština udruženja:
- donosi statut udruženja i odlučuje o njegovim izmenama i dopunama;
- razmatra i usvaja godišnji izveštaj o radu udruženja;
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji finansijski izveštaj udruženja;
- donosi program rada udruženja;
- bira predsednika, potpredsednika i pet članova  predsedništva kao  i tri člana nadzornog odbora udruženja;
- odlučuje o sticanju i otuđivanju nepokretnosti u svojini udruženja;
- potvrđuje odluke o obavljanju privredne ili druge delatnosti;
- odlučuje o udruživanju u Gradsku organizaciju penzioner Beograda i Savez   penzionera Srbije, kaoi istupanju iz tih asocijacija;odlučuje o članstvu udruženja u druge domaće i strane asocijacije ili institucije
- odlučuje o statusnim promenama udruženja;
- odlučuje o visini i raspodeli članarine;
- pokreće inicijative kod nadležnih organa lokalne samouprave za rešavanje određenih pitanja od inetresa za penzionere;
- podnosi predloge, odnosno inicijative za ocenu ustavnosti,odnosno zakonitosti pojedinih akata;
- obavlja i druge poslove o pitanjima određenim ovim Statutom od interesa za  članove udruženja.

Član 19.

Skupština radi u sednicama, koje se održavaju prema potrebi,a najmanje jedanputu šest meseci godišnje.
Sednice skupštine su tematske, izborne i vanredne.
Sednicu skupštine saziva, otvara i njome predsedava predsednik udruženja. U odsutnosti predsednika, Skupštinu saziva i vodi  potpredsednik udruženja.

Član 20.

Redovna sednica skupštine održava se svake godine, najkasnije do 15. aprila. Usvaja izveštaj o radu za protekli period, godišnji,odnosno četvorogodišnji finansijski izveštaj, finansijski plan, planoei rada i drugo.
Poziv za sednicu skupštine, zajedno sa predlogom dnevnog reda i odgovarajućim materijalom, dostavlja se najkasnije 10 dana pre održavanja sednice.

Vanredna sednica Skupštine se saziva kada okolnosti u udruženju i zbivanja na tržištu putovanja i turizma ukazuju, na potrebu da o tome zauzme stav skupština udruženja.
Odluku o održavanju vanredne skupštine donosi predsedništvo udruženja.

Na tematskim sednicama se razmatraju pitanja vezana za funkcionisanje i aktivnosti udruženja, kao i pojedina pitanja i problemi iz oblasti turizma i putovanja u Republici Srbiji i na međunarodnom planu.
Izborna sednica skupštine se održava svake četvrte godine.

Član 21.

Skupština punovažno radi i odlučuje, ako sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Glasanje  je javno i vrši se dizanjem ruke, osim ako skupština ne odluči da se glasa tajno- glasačkim listićima.

Član 22.

Sednice skupštine su javne.
U radu sednice skupštine mogu učestvovati, bez prava glasa, predstavnici Saveza penzionera Srbije, Gradske organizacije penzionera Beograda, državnih organa, lokalne i mesne samouprave, pridruženih organizacija, predstavnici javnih preduzeća, socijalno-humanitarnih organizacija, predstavnici Gradskog i Republičkog fonda penzijsko invalidskog osiguranja i drugih organa i službi, kojima je upućen poziv za sednicu.

O radu sednice skupštine vodi se zapisnik, koji obavezno sadrži: dnevni red sednice,broj prisutnih članova i nazive odluka i zaključaka.

Ukoliko na sednici nije prisutno više od polovine članova udruženja, zasedanje se odlaže za 30 minuta, a nakon tog vremena skupština nastavlja rad sa prisutnim brojem članova.

4.2. Predsedništvo udruženja

Član 23.

Predsedništvo je izvršni organ udruženja koga čine predsednik, potpredsednik i  i pet članova.
Mandat članova predsedništva traje četiri godine.
Član predsedništva, može biti ponovo biran.

Ukoliko se uprazni mesto u predsedništvu, predsedništvo, može privremeno bez skupštine udruženja, kooptirati novog člana.

Član 24.

Predsedništvo udruženja:

- obavlja poslove udruženja između sednica skupštine i donosi tekuće odluke;
- sprovodi odluke i zaključke skupštine;
- utvrđuje predlog statuta kao i  predloge izmena i dopuna statuta;
- utvrđuje predlog programa rada;
- učestvuje na javnim konkursima i tenderima samostalno ili zajedno sa Gradskom organizacijom penzionera Beograda i Savezom penzionera Srbije i učestvuje u realizaciji projekata od interesa za turističke radnike u penziji;
- utvrđuje godišnji izveštaj o radu Udruženja;
- utvrđuje i odobrava godišnji finansijski izveštaj;
- utvrđuje predlog finansijskog plana udruženja;
- osniva komisije i radna tela, imenuje i razrešava njihove članove;
- imenuje i razrešava sekretara Udruženja;
- predlaže obavljanje privredne i druge aktivnosti;
- razmatra materijalni položaj penzionera u turizmu i probleme društvenih uslova i njihovog života;
- stara se o pravilnom korišćenju imovine i sredstava za rad Udruženja;
- određuje predsatvnike udruženja u organe Saveza, GOP-ai druge organizacij
- obavlja i druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima određenim ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Član 25.

Predsedništvo za svoj rad, aktivnosti i donete odluke odgovara skupštini udruženja.
Predsedništvo neposredno preduzima aktivnosti na realizaciji Programa rada i aktivnosti udruženja, daje inicijative za dalje unapređivanje rada i razmatra predloge i primedbe na rad  udruženja.

Član 26.

Sednice predsedništva održavaju se prema programu rada predsedništva.

Član 27.

Predsedništvo punovažno radi, ako sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova, a odlučuje većinom glasova prisutnih.

Član 28.

Sednice predsedništva su  javne.
O radu sednice predsedništva vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsednik i zapisničar, a usvaja se, na prvoj narednoj sednici predsedništva.
U radu sednice mogu učestvovati, bez prava odlučivanja, predstvanici Saveza penzionera Srbije, Gradske organizacije penzionera Beograda, predsednici državnih organa,organa lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova i drugi, kojma je upućen poziv za sednicu.

4.3. Nadzorni odbor

Član 29.

Nadzorni odbor se sastoji od predsednika i dva člana.
Članove nadzornog odbora  bira skupština udruženja iz reda članova skupštine.
Mandat članovima nadzornog odbora traječetiri godine.Ako u toku mandata, predsednik ili članovi nadzornog odbora budu sprečeni da obavljaju funkcije u nadzornom odboru, predsedništvo udruženja izabraće zamenika sprečenog člana.
Isto lice, po isteku mandatamože ponovobiti birano na  funkciju, u nadzornom odboru.

Član 29.

Nadzorni odbor vrši pregled i kontrolu:
- materijalno-finansijskog poslovanja;
- raspolaganja  sredstvima udruženja;
- korišćenje i raspolaganje imovinom udruženja;
- utvrđuje da li se poslovne knjige vode uredno i da li su knjigovodstvene isprave sastavljene u skladu sa propisima;
- pokreće postupak za naknadu štete koju pričine članovi organa udruželja.
Nadzorni odbor ima pravo da traži na uvid odgovarajuću dokumentaciju i druge podatke, radi utvrđivanja činjeničnog stanja u okviru svojih zadataka.
Udruženje je dužno da nadzornom odboru pruži tražene podatke idokumentaciju.
Nadzorni odbor podnosi redovno, najmanje jednom godišnje, izveštaj skupštini udruženja.

Član 30.

Predsednik nadzornog odbora saziva sednice, a dužan je, sazivatiina zahtev predsednika udruženja.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara skupštini.

4.4. Predsednik udruženja

Član 31.

Predsednik ddruženja predsedava  sednicama predsedništva i odgovara za rad predsedništva.

Predsedništvo udruženja obavlja sledeće poslove:
- stara se o pripremanju sednica skupštine;
- organizuje aktivnosti u ostvarivanju programa rada udruženja;
- stara se o primeni statuta i drugih opštih akata;
- ostvaruje koordinaciju rada i aktivnosti organa i drugih delova Udruženja;
- ostvaruje saradnju sa Savezom,GOP-om i drugim udruženjima, javnim preduzećima i ustanovama, socijalno-humanitarnim i drugim organizacijama;
- potpisuje pojedinačna i opšta akta koja donosi skupština i predsedništvo;
- zaključuje ugovore i sporazume saglasno opštim stavovima skupštine;
-zaključuje ugovore o donatorstvu;
- razmatra i predlaže  učešće Udruženja na konkursima i tenderima  za izradu projekata i dodelu sredstava iz delokruga rada udruženja;
- obavlja i druge poslove određene ovim statutom.

Član 32.

Predsednik udruženja je naredbodavac za izvršenje finansijskog planai on se stara da obezbedi odgovarajuće uslove za rad svih organa i radnih tela udruženja i drugih oblika organizovanja.

Radna tela organa Udruženja

Član 33.

Udruženje  može da formira radna tela – odbore, komisije, timove, radne grupe za razmatranje i rešavanje pojedinih pitanja ili kompleksa problematike kojom se udruženje bavi.
O formiranju radnih tela na inicijativu članova odlučuje predsedništvo udruženja.
Skupština i predsedništvo mogu osnivati klubove, društva, sekcije, podružnice, aktive, stalne ili povremene komisije, radi obavljanja određenih poslova i zadataka.
Odlukom o osnivanju radnih tela određuje se: naziv, nadležnosti, sastav, poslovi i zadaci i utvrđuju rokovi do kada moraju da se završe poslovi i zadaci.

4.6. Sekretar udruženja

Član 34.

Sekretara udruženja, na predlog Predsednika, imenuje i razrešava predsedništo.
Sekretar se imenuje na četiri godine i  može ponovo biti imenovan na tu funkciju.
Sekretar je odgovoran za zakonitost rada udruženja i njegovih organa.
Sekretar  obavlja i organizuje stručno – administrativno i finansijsko  poslovanje udruženja kao i druge poslove i zadatke koje mu odredi predsedništvo udruženja.

5. ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 36.

Udruženje zastupa predsednik udruženja .
Potpredsednik udruženja je zamenik Predsednika i u otsutnosti zamenjuje predsednika.

6. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Član 37.

Članovi skupštine, predsednišva i nadzornog odbora udruženja, odgovaraju zajednički za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju udruženju, ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisniku.

Postupak za naknadu štete, pokreće se na osnovu odluke nadzornog odbora, u skladu sa zakonom. Odluke iz ovog člana shodno se primenjuju i na radnje zastupnika udruženja.

7. OPŠTA AKTA UDRUŽENJA

Član 38.

Akti udruženja su:
- Statut – kao osnovni opšti akt udruženja, kojim se, saglasno zakonu, uređuje organizacija i funkcionisanje udruženja;
- odluka – kao pojedinačni akt, kojom se, na osnovu Statuta odlučuje o konkretnom pitanju ili obrazuju radna tela ili kojom se vrši imenovanje organa udruženja;
- pravila – kao opšti akt, kojim se na osnovu ovlašćenja iz zakona, statuta ili drugog propisa uređuju određeni odnosi;
- zaključak – kao pojedinačni akt kojim se izražava stav udruženja po pojedinim pitanjima ili utvrđuju zadaci;
- rešenje – kao pojedinačni akt kojim se odlučuje o pojedinačnim pitanjima na osnovu pravilnika i zakona.

Opšta akta udruženja, stupaju na snagu osmog dana od objavljivanja, a objavljuju se na Internet stranici udruženja.

8. PRIZNANJA

Član 38.

Za postignute rezultate uostvarivanjuprogramskihciljeva i zadataka i za doporinos, na unapređivnju rada i organizacije, mogu se dodeljivati priznanja.
Priznanja se dodeljuju članovima, fizičkim i pravnim licima koji su svojim  radom  doprineli ili doprinose ostvarivanju ciljeva  udruženja.
Priznanja mogu biti:diplome ,  plakete, zahvalnice - za doprinos  uspehu aktivnosti udruženja..
Priznanja se dodeljuju na osnovu odluke skupštine udruženja.

9. JAVNOST  RADA UDRUŽENJA

Član 39.

Javnost rada udruženja se ostvaruje,obaveštavanjem članstva o stavovima organa udruženja,putem posebnih informacija ili na drugi način. Javnost rada se ostvaruje davanjem saopštenja, izražavanjem stavova, intervjuima i održavanjem konferencija za štampu.
Predsednik udruženja je odgovoran za obezbeđivanje javnosti rada.
Sednicama skupštine i predsedništva,  mogu prisustvovati predstavnici javnog informisanja, kojima je dostavljen poziv za sednicu.
Pred javnim medijima u ime udruženja može nastupati predsednik udruženja.
Na osnovu odluke predsdništva, u ime udruženja može nastupati i  pred  javnim medijima i podpredsednik udruženja, kao i članovi predsedništva,  odnosno sekretar  udruženja.

10. IMOVINA I FINANSIRANJE UDRUŽENJA

Član 40.

Udruženje može da ima imovinu, koju čine pravo svojine na nepokretnostima,  novčana sredstva i druga imovinska prava, koja koristi i kojima raspolaže, radi izvršenja poslova i zadataka utvrđenih ovim statutom.

Član 41.

Udruženje stiče sredstva iz sledećih izvora:
- od članarine i prihoda koje ostvari uduženje obavljanjem privrednih delatnosti u smislu člana 9. ovog statuta;
- od dobrovoljnih priloga;
- od donacija, poklona i ostavina;
- kamate na oročena novčana sredstva i
- iz drugih izvora.

Član 42.

Finansijsko poslovanje u udruženju obavlja se u skladu sa zakonskim propisima i u skladu sa finansijskim planom.
Finansijski plan na predlog predsedništva donosi skupština udruženja.
Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana je predsednik  udruženja kao i lice koje odredi predsedništvo.
Finansijskim planom udruženja, prihodi se raspoređuju prema izvorima, a rashodi prema nameni. Sredstva određena za posebne namene iskazuju se posebno u finansijskom planu.
Skupština udruženja može u toku godine, da vrši rebalans finansijskog plana, da bi uskladio prihode sa rashodima.

Član 43.

Imovina udruženja može da se koristi jedino za ostvarivanje ciljeva udruženja utvrđenih statutom.
Imovina udruženja ne može se deliti članovima udruženja, osnivačima, članovima organa udruženja, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.
Članovi udruženja i organi udruženja mogu lično odgovarati za obaveze Udruženja, ako sa imovinom udruženja postupaju, kao da je u pitanju njihova imovina, ili zloupotrebe udruženja za nezakonite ili privatne svrhe.

Član 44.

Udruženje vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje, u skladu sa zakonom i aktima udruženja.
Udruženje može poveriti, obavljanje finansijsko-knjigovodstvenih poslova agenciji, registrovanoj za pružanje računovodstvenih usluga i vođenje poslovnih knjiga.

Član 45.

Na finansijsko-materijalno poslovanje udruženja, analogno se primenjuju odredbe ovog statuta i ostalih opštih akata udruženja.

Član 46.

Sva svojinska prava na nepokretnostima, imovinska prava, prava na korišćenje i dr. stečena prava regulisana su Zakonom o udruženjima.

11. POSTUPAK ZA IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 47.

Inicijativu za izmenu statuta može dati predsedništvo, nadzorni odbor i deset članova udruženja.
Kada Predsedništvo prihvati inicijativu formiraće Komisiju nadležnu za formulisanje predloga izmena i dopuna statuta.
Predlog izmena i dopuna statuta definiše predsedništvo udruženja i podnosi ga sa obrazloženjem sednici skupštine.

12. STATUSNE PROMENE

Član 48.

O statusnim promenama udruženja odluku donosi skupština udruženja.Predsednik udruženja je dužan da podnese zahtev za upis nastalih promena u Registar udruženja.

Član 49.

Udruženje prestaje sa radom:
- kada se broj članova smanji ispod broja potrebih za osnivanje Udruženja;
- kada Skupština donese odluku o prestanku Udruženja;
- kada su izvršene statutarne promene koje za posledicu imaju prestanak Udruženja;
- kada Nadzorni odbor Udruženja,,utvrde da Udruženje ne obavlja aktivnosti;
- kada je Udruženju zabranjen rad i
- stečajem.
Odluka o prestanku rada udruženja dostavlja se Savezu penzionera Srbije i Gradskoj organizaciji penzionera Beograda.
Prestanak rada udruženja, po bilo kom osnovu, prestaju sa radom i svi drugi oblici organizovanja udruženja.

13. PRELAZNE  I  ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.

Ovaj Statut stupa na snagu osam (8) dana od dana objavljivanja, na Internet stranici udruženja, u okviru Internet prezentacije Udružrnja turistikih agencija Srbije – YUTA.

Predsednik Udruženja

„KLUB SENIORA YUTA“ KAO NEVLADINA ORGANIZACIJA
PROGRAMSKI KONCEPT

1. UTVRĐIVANJE DOMENA AKTIVNOSTI UDRUŽENJA KAO NEVLADINE ORGANIZACIJE

U kontekstu kriterijuma prihvatljivosti Udruženja kao NVO, u fokusu aktivnosti treba da budu angažovanja od šireg interesa a ne samo od interesa za članstvo uduženja. U tome smislu, procene idu u pravcu  da angažovanje Udruženja u sledeća tri domena:

1.1 PLANOVI I PROGRAMI RAZVOJA TURIZMA (lokalni i regionalni) u kome domenu bi Udruženje ponudilo ocene i davanje mišljenja na programsko-plansku dokumentaciju. Evaluacijom programsko-planskih dokumenata, baziranoj na metodologiji SWOT analiza, odnosno komparativnog pristupa, Udruženje bi obezbeđivalo realnost u podršci programima koju imaju sve sadržaje da rezultati budu očekivani sa optimizmom.

1.2 KREIRANJE PROGRAMA MEĐUREGIONALNE I PREKOGRANIČNE SARADNJE NA LANSIRANJU TURISTIČKOG PRODUKTA I ORGANIZACIJE PLASMANA. Kreativni tim Udruženja će na bazi iskustva pokretati inicijative za izradu  programa  selektivne ponude (produkcije) , affinity tura kao i lansiranja individualnih programa baziranih na integralnim ulaznim središtima  (gate way) kojim bi bili obuhvaćena područja kako u različitim regijama, tako i različitim državama.

1.3 EDUKACIJA O SAMOZAPOŠLJAVANJU. Tržište putovanja i turizma pruža brojne mogućnosti ličnog rada, odnosno da ljudi u različitim zanimanjima nađu svoj životni poziv i izvore sredstava za ekzistenciju. Obrazovnim programima o tome kako se postaje nezavisni agent za prodaju putovanja i pojedinačnih usluga vezanih za putovanja i turizam ili angažovanje na čitavom nizu mogućih angaž,mana u „incoming travel na destinacijama“ (ciljevima putovnja) , članovi Udruženja će kroz edukativni tim ponuditi da obučavaju zainteresovane da ličnom izgradnjom profesionalnog profila nađu svoje zanimanje i izvore za ekzistenciju.  

2. USLOVI DA  UDRUŽENJE OSTVARI PROGRAM RADA KAO NVO

 Delovanje Udruženja turističkih radnika u penziji  kao NVO u zavisnosti je od:

  • stručnih performanse članova i radnih potencijala,
  • spremnost  i sposobnosti da se članovi radno angažuju kao i
  • objektivna  potreba  za  aktivnostima definisanog sadržaja Udruženja, kao NVO .

3. USPOSTAVLJANJE ORGANIZACIJE ZA DELOVANJE UDRUŽENJA KAO NVO

U Udruženju će se formirati timovi za ekspertize u pojedinim domenima kao što su:

  • Tim za turistički produkt, definisanje plasmana, promocije i kanala distribucije,
  • Tim za saobraćajne solucije,
  • Produkt u IT tržišnim solucijama,
  • Tim za ocene ekonomskih parametara ulaganja i trokova poslovanja.

Članovi Udruženja bi u skladu sa interesima i stručnošću za pojedine oblasti sami donosili odluke o svome angažovanju.
Svaki tim ima koordinatora koji organizuje rad tima i odlučuje o prihvatanju i izvršavnju obaveza.

4. METODOLOGIJA RADA NA PROGRAMIMA  KAO NVO

 Angažovanje Udruženja na poslovima vezanim za realizaciju programa delovanja kao NVO  obavlja se na bazi materijalne (novčane) kompenzacije.
Način finnsiranja aktivnosti razlikuje se u odnosu na grupaciju poslova koje Udruženje preduzima.

4.1. Angžovanje Udruženja u domenu programa razvoja tzrizma, finansira se iz sredstava koje za razvojne poslove obezbeđuju kako država, tako i fondovi za podršku razvojnim aktivnostima.

4.2. Za angažovanje na poslovima regionalne, odnosno prekogranične saradnje Udruženje uspostavlja kontakte sa organizacijma iz NVO sektora ili zainteresovanim entitetim za ostvarenje programa i u koordinciji sa njima traže rešenja za finansiranje programiranih aktivnosti.

4.3 Za sprovođenje edukativnih programa Udruženje sačinjava projekte za ostvarenje aktivnosti. Ove programe nude zainteresovanim finansijerima programa u skladu s čijim uslovima vrši realizaciju programiranih aktivnosti.

5. KAKO NASTUPITI U JAVNOSTI I PROMOVISATI AKTIVNOSTI UDRUŽENJA KAO NVO

5.1. Osnovni oslonac PR aktivnosti, odnosno promocije aktivnosti Udruženja je sajt na Internetu. Argument za ukazivanje poverenja Udruženju treba da bude predstavljanje članova koji se uključuju u aktivnosti .

U fokusu promocije biće slogani :

  • PUTOVANJA I TURIZAM – MI ZNAMO KAKO SE TO RADI  I OSTVARUJU PLANOVI.
  • TRAVEL AND TOURSM - WE HAVE CAN DO REACH ALTTITUDE.
  • PROVERITE VAŠE POSLOVNE PROGRAME KOD ISKUSNIH.

TURISTIČKA TRIBINA “SUSRET PRAKSE I ISKUSTVA”
“SRBIJA U EVROPSKOJ UNIJI, A GDE JE TURIZAM”

Odžana 11. februara 2014. godine, u oragnizaciji Kluba seniora YUTA, Odbora za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Beograda i Nacionalne asocijacije  turističkih agencija YUTA,  upućuje  nosiocima odgovornosti za društveni i privredni razvoj republike Srbije sledeći

M  E  M  O  R  A  N  D  U M

1. Pristupanje Republike Srbije Evropskoj Uniji je u interesu razvoja turizma u Srbiji;

2. Za ulazak u EU Srbija se mora pripremiti, posebno u oblasti organizacije upravljanja poslovima turizma u opštem i zajedničkom interesu, kako bi organizaciono i kadrovski bila osposobljena za “prilagođavanje atmosferi EU”;

3. Postignuti rezultati u turizmu Srbije u 2013. godini, ukazuju da je turizam dugoročno, od početka devedesetih godina do današnjih dana, bio izložen greškama i neadekvatnoj ekonomskoj politici države Srbije, kao i izrazita žrtva privrednih sankcija i oružane agresije.

4. Turizam Republike Srbije predstavlja prioritetnu šansu za rešavanje problema zapošljavanja stanovništva i prevazilaženja siromaštva i zato organi države Srbije i lokalne samouprave, moraju obezbediti takvu ekonomsku politiku, zakone i poslovne prednosti koji će stimulisati ulaganja u razvoj turizma;

5. Umesto konfuznih zakonskih propisa, neprimenljivih strategija razvoja turizma, master planova i retrogradno vođene promocije turizma Srbije, neophodno je sačiniti, na bazi realnih činjenica analizu snaga, slabosti, šansi i opasnosti (SWOT) i na bazi nje utvrditi striktna pravila za ostvarenje: izvršavanja zadataka nosilaca zaduženja vezanih za ostvarenje opštih i zajedničkih interesa razvoja turizma u Srbiji i postizanja sinergije subjekata na tržištu putovanja i turizma.

                                                                                                                                                         Klub seniora YUTA
                                                                                                                                                     Dragomir Popov, predsednik

 

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?