LETOVANJE GRCKA 2022

LETOVANJE GRCKA 2022

Skupština

SKUPŠTINA

Skupština je najviši organ Poslovnog udruženja i sačinjavaju je delegati (predstavnici) članica Poslovnog udruženja.

Svaka članica Poslovnog udruženja ima pravo da u Skupštini delegira jednog predstavnika. Stručna služba Poslovnog udruženja, ima pravo da delegira jednog predstavnika u Skupštinu, koji ne može biti Direktor Poslovnog udruženja.

Delegirani predstavnik na sednici Skupštine dužan je da podnese punomoćje kojima dokazuje svojstvo člana Skupštine.

Skupština po svom sazivu može biti redovna i vanredna. Redovna Skupština održava se jedanput godišnje i na njoj se usvaja godišnji obračun poslovanja i utvrđuje plan poslovanja za narednu poslovnu godinu.

Vanredna Skupština se održava po potrebi i na njoj se razmatraju aktuelna pitanja od značaja za rad i poslovanje Poslovnog udruženja iz nadležnosti Skupštine Poslovnog udruženja i donose odluke po tim pitanjima.

Izuzetno, vanredna skupština može se održati u konsultativnoj formi, glasanjem delegata Skupštine putem pismenog izjašnjenja, kada to izuzetne okolnosti uslovljavaju.

Skupštinom rukovode predsednik i dva zamenika predsednika, koji se biraju iz reda delegata Skupštine, sa mandatom od 4 (četiri) godine.

U delokrug rada Skupštine Poslovnog udruženja spada naročito:

1. utvrđivanje poslovne politike i smernica rada Poslovnog udruženja;
2. donošenje razvojnih, srednjoročnih i godišnjih planova poslovanja Poslovnog udruženja;
3 . usvajanje godišnjeg finansijskog plana i završnog računa Poslovnog udruženja;
4. utvrđuje plan povećavanja, odnosno smanjivanja nepokretne imovine Poslovnog udruženja.
5. izbor i opoziv Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
6. formiranje radnih i pomoćnih tela Skupštine (kongresa, odbora, komisija, sekcija i sl.) i ocenjuje njihov rad;
7 . usvaja predlog izmena i dopuna ovog Ugovora;
8. odlučuje o pokretanju postupka za utvrđivanje odgovornosti članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
9. odlučuje o prestanku rada Poslovnog udruženja;
10. donosi Poslovnik o svom radu i
11. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.

Poslovnikom o radu Skupštine bliže će se urediti pitanja od značaja za delokrug rada, način sazivanja i odlučivanja na Skupštini, ustanovljavanje radnih i pomoćnih tela Skupštine i druga pitanja od značaja za rad i odlučivanje na Skupštini Poslovnog udruženja.

Predsednik i zamenici predsednika Skupštine YUTA:

FUNKCIJA U SKUPŠTINI YUTA IME I PREZIME ČLANICA/GRAD

Predsednik

Vladimir Vlaho

Sabra Travel, Beograd

Zamenik predsednika

Mana Hamzić

Fibula Air Travel, Beograd

Zamenik predsednika

Petar Blagojević

Filip Travel, Beograd

 

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?