NAJNOVIJA VEST SA RODOSA

Beograd, 28.07.2023.godine

 “Rhodes is back!

 We are pleased to announce that the operational state of emergency has expired on the island of Rhodes.

 Life is now returning to normal for the entire island of Rhodes, including the few areas that were affected.

 The residents of Rhodes, who have been heroic and selfless throughout these difficult days, together with the Greek State, are looking forward to continuing to offer their care and unique hospitality to foreign visitors.

 Ministry of Tourism & Greek National Tourism Organization”

-----

RODOS se vraća u normalu !!!

Veliko je zadovoljstvo da objavimo da je VANREDNO STANJE UKINUTO na celom ostrvu. Život na Rodosu se vraća u potpuno normalan režim, uključujući i regije koje su bile pogođenje požarom.

Stanovnici Rodosa, koji su se herojski nosili sa teškoćama u ovim teškim danima, zajedno sa Grčkom državom u napred se raduju da nastave sa posebnom pažnjom da pružaju usluge I svoju jedinstveno gostoprimstvo stranim turistima.

Ministarstvo turizma i Grčka Nacionalna Turistička Organizacija

Aleksandar Seničić, direktor

----------------------------------

VEST - RODOS 27.07.2023. godine:

Situacija na Rodosu – Dopis Grčke Nacionalne Turistička Organizacije

Beograd, 27.07.2023. godine

Vezano za požare koji se dešavaju na turističkim destinacijama u Grčkoj dajemo obaveštenje sa stanjem na dan 27.07.2023. godine.

Od  Nacionalne Turističke Organizacije Grčke, a vezano za vanredno stanje na Rodosu dobili smo dopis u vezi prirode i osnova uvođenja vanrednog stanja.

Vanredno stanje u opštinama Rodosa, koje su zahvaćene šumskim požarima, i na koje se odnosi odluka o proglašenju vanrednog stanja, odnosi se na proces nadoknade štete pretrpljene zbog gore navedenih požara. Napominjemo da su već od juče nadležne službe počele sa procenom štete.

Stoga se podrazumeva da proglašenje vanrednog stanja na jugu ostrva kao i jučerašnja odluka o proširenju te odluke, a koja se odnosi na 5 opština (Kallithea, Ialyssos, Petaloudes, Afandou I Archangelos). ni na koji način ne implicira da nije bezbedno za putnike da posete ostrvo u oblastima gde je bezbedno za boravak turista.

Ovo je zvanična informacija koju je dao  Generalni sekretar Grčke Nacionalne Turističke Organizacije

Nakon uvođenja vanrednognog stanja na ostrvu Rodos, turističke agencije organizatori putovanja ponašaće se prema odredbama Zakona o Turizmu, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima.

 

1. Za destinacije koje se nalaze na južnom i jugoiustočnom delu ostrva gde je   izražen pojačan rizik po bezbednost putovanja i gde nije moguće realizovati ugovor o putovanju,moraju se uvažiti zahtevi putnika i izvršiti povraćaj uplaćenog iznosa,ukoliko nije moguće smeštajne objekte zameniti hotelima iste ili više kategorije na bezbednim lokacijama na ostrvu.

2. Za turističke destinacije koje se nalaze na severnom delu ostrva, na kome se turistički promet odvija bez problema, po eventualnom zahtevu putnika za raskid ugovora treba postupati u skladu sa zakonima i opštim uslovima putovanja na taj način što će biti primenjena ona pravna pravila koja su povoljnija za putnika.

Obaveza organizatora je da zatraži povraćaj novca od pružaoca usluga (prevoznici i hoteli) u skladu sa odlukom o proglašenju vanrednog stanja i shodno tome realizovati zahteve putnika.

Prema članu 107. Zakona o zaštiti pšotrošača, članu 71. Zakonu o turizmu,  sledstveno OUP, organzator putovanja ima pravo na stvarne troškove uz obavezu da iste po zahtevu putnika obrazloži.

Ukoliko putnici iskažu nezadovoljstvo odgovorom i obrazloženjem,mogu se obratiti sektoru turističke inspekcije,koja će izvršiti kontrolu rada organizatora u skladu sa Zakonom.

Prava putnika regilisana su propisima čiji izvod dostavljamo u prilogu.

Situaciju pratimo i davaćemo redovne informacije.

S Poštovanjem,

Aleksandar Seničić

 

 

PRAVO PUTNIKA NA ODUSTANAK OD UGOVORA O PUTOVANJU                                                            
/Vanredne okolnosti /Izvodi iz Zakona/

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 88/2021 od 11. septembra 2021. god.

Odustanak putnika od putovanja

Član 107.

Putnik može pre otpočinjanja turističkog putovanja potpuno ili delimično odustati od ugovora o organizovanju putovanja.

Ako putnik pre otpočinjanja turističkog putovanja odustane od ugovora u primerenom roku koji se određuje uzimajući u obzir vrstu turističkog putovanja (blagovremeni odustanak), organizator ima pravo na naknadu administrativnih troškova.

U slučaju neblagovremenog odustanka putnika od ugovora, organizator može od putnika zahtevati naknadu predviđenu ugovorom, odnosno opštim uslovima putovanja, koja se izračunava uzimajući u obzir period preostao do otpočinjanja turističkog putovanja.

U slučaju da je putnik potpuno ili delimično odustao od ugovora o organizovanju putovanja, pre početka kao i za vreme trajanja turističkog putovanja, zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vreme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor, organizator ima pravo na naknadu stvarnih troškova.

Opravdani razlozi putnika za odustanak od ugovora iz stava 4. ovog člana su:

1) iznenadna bolest putnika, kao i teška bolest njegovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika i usvojioca;

2) smrt putnikovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika ili usvojioca;

3) elementarne nepogode u državi polazišta ili odredišta;

4) zvanično proglašeno vanredno stanje u državi polazišta ili odredišta;

5) vanredna situacija u državi polazišta ili odredišta.

U slučaju iz st. 2-4. ovog člana, organizator je dužan da na zahtev putnika pruži obrazloženje iznosa naknade.

 

Zakon o obligacionim odnosima

Zakon je objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89(USJ), 57/89 i "Sl. listu SRJ" 31/93

Pravo putnika da odustane od ugovora

Član 877.

(1) Putnik može u svakom trenutku odustati od ugovora, potpuno ili delimično.

(2) Ako putnik pre početka putovanja odustane od ugovora u razumnom roku koji se određuje s obzirom na vrstu aranžmana (blagovremeni odustanak), organizator putovanja ima pravo samo na naknadu administrativnih troškova.

(3) U slučaju neblagovremenog odustanka od ugovora, organizator putovanja može od putnika zahtevati naknadu u određenom procentu ugovorene cene koji se utvrđuje srazmerno vremenu preostalom do početka putovanja i koji mora biti ekonomski opravdan.

(4) Organizator putovanja ima pravo samo na naknadu učinjenih troškova ako je putnik odustao od ugovora zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi, da su postojale u vreme zaključenja ugovora, predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor, kao i u slučaju ako je putnik obezbedio odgovarajuću zamenu ili je zamenu našao sam organizator.

(5) Ako putnik odustane od ugovora nakon početka putovanja, a razlog za to nisu okolnosti iz prethodnog stava ovog člana, organizator ima pravo na puni iznos ugovorene cene putovanja.

Zakon o turizmu

Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 17/2019 od 14. marta 2019. god.

Član 71.

Opštim uslovima putovanja uređuju se prava i obaveze organizatora putovanja i prava i obaveze putnika.

Opšti uslovi putovanja naročito sadrže:

1) pravo organizatora putovanja na naknadu stvarnih troškova ako je putnik odustao od ugovora zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vreme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor;