USLOVI - PROTOKOL ZA ULAZAK - PUTOVANJE U BUGARSKU

NAPOMENA: Preporučujemo da na zapratite na VIBERU kako bi na najbrži način dobili eventualne nove izmene o uslovima za ulazak u R. Grčku, kao i druge važne informacije vezane za putovanja. Zapratite nas klikom OVDE.

VAŽNO:  Uslovi za ulazak u Bugarsku su preuzeti sa sajta Ambasade R. Srbije u Bugarskoj  http://sofia.mfa.gov.rs/cir/ Uslovi za ulazak u Bugarsku su podložni izmenama i pre putovanja je neophodno dodatno proveriti informacije.

Beograd, 02.02.2022. godine

 

 

ULAZAK U REPUBLIKU BUGARSKU

Informacije o epidemiološkoj situaciji i protivepidemiološkim merama u R. Bugarskoj možete pronaći na  sajtu: https://coronavirus.bg/bg/news
Informacije su podložne promenama na dnevnom nivou.

ULAZAK U REPUBLIKU BUGARSKU

Informacije o epidemiološkoj situaciji i protivepidemiološkim merama u R. Bugarskoj možete pronaći na sajtu: https://coronavirus.bg/bg/news

Informacije su podložne promenama na dnevnom nivou.

Naredbom ministra zdravlja broj RD-01-49 od 28.01.2022. godine, koja se primenjuje od 01.02.2022. godine, uvedene su privremene protivepidemijske mere koja se primenjuju na lica koja ulaze u Bugarsku. Koje će se mere primeniti, zavisi od toga da li putnici dolaze iz države koja je, na osnovu ocene o rasprostranjenosti COVID-19, svrstana u zelenu, narandžastu, crvenu ili tamnocrvenu zonu ili je država u kojoj se naglo pogoršava epidemiološka situacija. Spisak država se pregleda periodično i ako ima potrebe, obnavlja se svakih 14 dana, a pri pogoršanju epidemiološke situacije u nekoj od država, može se obnavljati i češće.

Tekst Naredbe na bugarskom (Prilog 1 – države po zonama, strana 11 i 12):

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/01/28/zapoved_vlizane_bg_28_01_2022.pdf

SRBIJA SE NALAZI U CRVENOJ ZONI

A) MERE KOJE VAŽE ZA LICA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA U CRVENOJ ZONI

Iz Srbije, koja ostaje u crvenoj zoni, državljani Srbije mogu da ulaze u Bugarsku sa jednim od sledećih dokumenata:

1) sertifikatom o završenoj vakcinaciji (primljene 2 doze vakcine iz Priloga 3 Naredbe, odnosno jedna doza Janssen vakcine);

2) sertifikatom o primljenoj dopunskoj (buster) dozi;

3) sertifikatom o preležanom covid-19;

4) sertifikatom o izvršenom testiranju (negativan PCR ili brzi antigen test).

Pod gore navedenim sertifikatima podrazumevaju se digitalni covid sertifikat Evropske unije o vakcinaciji, preležanoj bolesti ili izvršenom testiranju ili s njima izjednačeni ili njima analogni dokumenti, koji sadrže iste podatke kao i digitalni covid sertifikat EU.

S tim u vezi, skrećemo pažnju na sledeće:

1) Sertifikat o završenoj vakcinaciji važi od 15. do 270. dana od prijema poslednje doze;

2) Sertifikat o primljenoj dopunskoj (buster) dozi nema ograničeno vreme trajanja;

3) Sertifikat o preležanom covid-19 važi od 11. do 180. dana, računajući od datuma testiranja upisanog u dokument;

4) PCR test ne sme biti stariji od 72 sata, a brzi antigen od 48 časova, računajući vreme do ulaska u zemlju.

5) Deca do navršenih 12 godina života mogu da ulaze bez kovid dokumenata.

6) Digitalni zeleni sertifikat izdat u Srbiji smatra se jednakim digitalnom kovid sertifikatu Evropske unije (Prilog 4 Naredbe – strana 23).

7) Država iz koje lice dolazi je država u kojoj se nalazi početna tačka njegovog putovanja, nezavisno od boravka povezanog sa tranzitom preko drugih država tokom putovanja.

Prilog broj 3 – SPISAK PRIZNATIH VAKCINA (strana 22 Naredbe):

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/01/28/zapoved_vlizane_bg_28_01_2022.pdf

A2) BEZ KOVID DOKUMENATA, u Bugarsku mogu ulaziti lica, koja su:

1) PUTNICI U TRANZITU, u slučaju kada se može garantovati napuštanje teritorije Bugarske bez zadržavanja; 2) POGRANIČNI RADNICI (lica, koja žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u državu članicu EU, Tursku, Srbiju ili Severnu Makedoniju, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice, kao i lica koja žive u navedenim državama i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice); 3) vozači i stjuardi u autobusima, koji vrše međunarodni prevoz putnika; 4) vozači teretnih motornih vozila, angažovani na međunarodnom prevozu robe i tereta; 5) posade plovila i lica koja pružaju tehničku podršku plovilima, koja pri ulasku na teritoriju Bugarske obaljaju svoje službene dužnosti; 6) posade vazduhoplova, angažovane na letovima do i sa bugarskih javnih aerodroma, i lica koja tehnički opslužuju vazduhoplove; 7) učenici i studenti i doktorandi koji žive u Srbiji, Grčkoj, Turskoj, Severnoj Makedoniji i Rumuniji i putuju u Bugarsku radi školovanja, što se potvrđuje uverenjem izdatim od strane obrazovne ustanove, kao i učenici, studenti i doktorandi koji žive u Bugarskoj i putuju u Srbiju, Grčku, Tursku, Severnu Makedoniju i Rumuniju, radi školovanja, što se potvrđuje uverenjem izdatim od strane obrazovne ustanove; 8) DECA DO NAVRŠAVANJA 12 GODINA ŽIVOTA.

PUTNICI U TRANZITU su lica koja, bez zadržavanja, putuju preko bugarske teritorije, radi odlaska u treću zemlju. Na ulasku u zemlju dužni su da obaveste graničnu policiju o tranzitu i prilože dokaz (avionsku kartu, hotelsku rezervaciju, pozivno pismo i drugo, a u povratku - pasoš Srbije).  Informacija o tome se evidentira u jedinstvenom informacionom sistemu, kako bi nadležna služba pratila kada je lice napustilo zemlju.

A3) Lica iz tačke A2) se u Bugarskoj mogu zadržati onoliko vremena koliko je neophodno da ostvare cilj radi kojeg im je dozvoljen ulazak (tranzitni prolazak do treće države; obavljanje međunarodnog prevoza putnika; obavljanje/završetak međunarodnog prevoza tereta i robe; obavljanje službenih obaveza članova posade plovila; održavanje plovila; tehničko opsluživanje vazduhoplova; obuka učenika, studenata, doktoranada).

A4) Srpski državljani iz tačke A) mogu iz Srbije kopnenim putem ući u Bugarsku preko sledećih graničnih prelaza: Kalotina, Vrška Čuka, Oltomanci i Strezimirovci. Ovo ograničenje se ne odnosi na lica koja mogu ulaziti bez kovid dokumenata.

A5) Bugarskim državljanima i stranim državljanima kojima je odobren boravak u Bugarskoj i članovima njihovih porodica, koji ne poseduju ni jedan dokument iz tačke A) (ni sertifikat o vakcinaciji ni o preležanoj bolesti ni o testiranju), dozvoljava se ulazak u Bugarsku uz određivanje karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana. Lice kome je određen karantin može da napravi PCR ili brzi antigen test iz Priloga 2 Naredbe (strane 13-21), ali ne pre nego što protekne 72 sata od ulaska u zemlju. Ako je rezultat testa negativan, karantin se smatra ukinutim od dana registracije rezultata u Nacionalnom informacionom sistemu za borbu protiv COVID-19.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) MERE KOJE VAŽE ZA LICA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA U ZELENOJ ZONI:

Ovim licima je dozvoljen ulazak u Bugarsku sa važećim sertifikatom o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti ili o izvršenom testiranju (bilo digitalni COVID sertifikat EU o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti ili o izvršenom testiranju, bilo njemu analogni dokument, koji sadrži iste podatke). Ako lice ne poseduje ni jedan od navedenih kovid dokumenata, određuje mu se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana. Lice kome je određen karantin može da napravi PCR ili brzi antigen test iz Priloga 2 Naredbe (strane 13-21), ali ne pre nego što protekne 72 sata od ulaska u zemlju. Ako je rezultat testa negativan, karantin se smatra ukinutim od dana registracije rezultata u Nacionalnom informacionom sistemu za borbu protiv COVID-19.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/01/28/zapoved_vlizane_bg_28_01_2022.pdf

Lica iz tačke A2) ulaze bez kovid dokumenata.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V) MERE KOJE VAŽE ZA LICA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA U NARANDŽASTOJ ZONI

Ovim licima je dozvoljen ulazak u Bugarsku sa važećim sertifikatom o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti ili o izvršenom testiranju (bilo digitalni COVID sertifikat EU o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti ili o izvršenom testiranju, bilo njemu analogni dokument, koji sadrži iste podatke). Ako lice ne poseduje ni jedan od navedenih kovid dokumenata, određuje mu se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana. Lice kome je određen karantin može da napravi PCR ili brzi antigen test iz Priloga 2 Naredbe (strane 13-21), ali ne pre nego što protekne 72 sata od ulaska u zemlju. Ako je rezultat testa negativan, karantin se smatra ukinutim od dana registracije rezultata u Nacionalnom informacionom sistemu za borbu protiv COVID-19.

Lica iz tačke A2) ulaze bez kovid dokumenata.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/01/14/zapoved_rd-01-19.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G) MERE KOJE VAŽE ZA LICA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA U TEMNOCRVENOJ ZONI:

Ovim licima je dozvoljen ulazak u Bugarsku pod uslovom da istovremeno poseduju: 1) validni sertifikat o potpunoj vakcinaciji ili o preležanoj bolesti COVID-19 (bilo digitalni COVID sertifikat EU o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti bilo njemu analogni dokument, koji sadrži iste podatke) i 2) negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja (što se dokazuje digitalnim COVID sertifikatom EU o izvršenom testiranju ili njemu analognim dokumentom, koji sadrži iste podatke).

Lica koja su primila buster dozu vakcine ulaze bez PCR testa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOVID DOKUMENTI (SERTIFIKAT O VAKCINACIJI, SERTIFIKAT O PRELEŽANOJ BOLESTI, SERTIFIKAT O IZVRŠENOM TESTIRANJU)

A1) VAŽEĆI DIGITALNI COVID SERTIFIKAT EVROPSKE UNIJE O VAKCINACIJI ili NJEMU ANALOGNI DOKUMENT je dokument o potpuno završenoj vakcinaciji protiv COVID-19, koji je validan od 15. do 270. dana od dana postavljanja poslednje doze. Vakcinacija je potpuno završena i kada je primljena kombinovana vakcina jedne doze vakcine Vaxzevria/ AZD1222 i jedne doze vakcine Comirnaty/ BNT162b2 (Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine).

Prilog broj 3 – SPISAK PRIZNATIH VAKCINA (strana 22 Naredbe):

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/01/28/zapoved_vlizane_bg_28_01_2022.pdf

Dokument treba da sadrži: 1) ime i prezime lica, ispisano latinicom, na isti način kao u identifikacionoj ispravi sa kojom lice putuje; 2) datum rođenja; 3) datum davanja poslednje doze vakcine protiv COVID-19; 4) redni broj doze, kao i ukupan broj doza vakcine, koja se prima iz dva puta; 5) komercijalni naziv vakcine protiv COVID-19; 6) naziv proizvođača/nosioca dozvole za stavljanje u promet; 7) naziv države koja je izdala dokument; 8) naziv organa nadležnog za izdavanje dokumenta, A SERTIFIKAT EU i njegov jedinstveni identifikator.

A2) DOKUMENT O DOPUNSKOJ (BUSTER) DOZI VAKCINE PROTIV COVID-19, PRIMLJENOJ POSLE POTPUNO ZAVRŠENE VAKCINACIJE.

Dokument treba da sadrži: 1) ime i prezime lica, ispisano latinicom, na isti način kao u identifikacionoj ispravi sa kojom lice putuje; 2) datum rođenja; 3) datum davanja dopunske doze vakcine protiv COVID-19; 4) redni broj doze, kao i ukupan broj doza vakcine; 5) komercijalni naziv vakcine protiv COVID-19; 6) naziv proizvođača/nosioca dozvole za stavljanje u promet; 7) naziv države koja je izdala dokument; 8) naziv organa nadležnog za izdavanje dokumenta, A SERTIFIKAT EU i njegov jedinstveni identifikator.

B1) VAŽEĆI DIGITALNI COVID SERTIFIKAT EVROPSKE UNIJE O PRELEŽANOJ BOLESTI je dokument koji potvrđuje da je lice preležalo COVID-19. Ovaj dokument važi u periodu od 11. do 180. dana, računajući od datuma testiranja upisanog u dokument.

Važeći digitalni COVID sertifikat EU o preležanoj bolesti treba da sadrži: 1) ime i prezime lica, ispisano latinicom, na isti način kao u identifikacionoj ispravi sa kojom lice putuje; 2) datum rođenja; 3) datum prvog pozitivnog rezultata NAAT testiranja i pozitivan rezultat (Positive); 4) podatke o organu koji je izdao sertifikat; 5) naziv države u kojoj je izvršeno testiranje; 6) njegov jedinstveni identifikator.

B2) VAŽEĆI DOKUMENT ANALOGAN DIGITALNOM COVID SERTIFIKATU EVROPSKE UNIJE O PRELEŽANOJ BOLESTI je dokument koji potvrđuje da je lice preležalo COVID-19. Ovaj dokument važi u periodu od 11. do 180. dana, računajući od datuma testiranja upisanog u dokument.

Dokument analogan digitalnom COVID sertifikatu EU o preležanoj bolesti treba da sadrži: 1) ime i prezime lica, ispisano latinicom, na isti način kao u identifikacionoj ispravi sa kojom lice putuje; 2) datum rođenja; 3) datum prvog pozitivnog rezultata PCR testiranja ili brzog antigen testa i pozitivan rezultat (Positive); 4) podatke o medicinskoj ustanovi koja je izvršila testiranje (naziv, adresa i drugi podaci za kontakt) ili o organu koji je izdao dokument; 5) naziv države u kojoj je izvršeno testiranje.

V) VAŽEĆI DIGITALNI COVID SERTIFIKAT EVROPSKE UNIJE O TESTIRANJU ili NJEMU ANALOGNI DOKUMENT je dokument koji pokazuje negativan rezultat PCR testiranja urađenog u roku do 72 sata pre ulaska u zemlju ili negativan rezultat brzog antigen testa urađenog u roku do 48 sati pre ulaska u zemlju, računajući od datuma uzimanja uzorka, upisanog u dokument.

Dokument treba da sadrži: 1) ime i prezime lica, ispisano latinicom, na isti način kao i u identifikacionoj ispravi, sa kojom lice putuje; 2) datum rođenja; 3) latinicom ispisan naziv metoda testiranja (PCR ili RAT) i negativan rezultat (Negative); 4) datum i vreme uzimanja uzorka;  5) komercijalni naziv i ime proizvođača testa (obavezno za brze antigen testove); 6) naziv laboratorije/medicinske ustanove koja je izvršila testiranja; 7) država u kojoj je izvršeno testiranje; 8) organ koji je izdao sertifikat/dokument, A ZA SERTIFIKAT EU – i njegov jedinstveni identifikator.

Prilog broj 2 – PRIZNATI ANTIGEN TESTOVI (stranica 13 do 21 Naredbe):

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/01/28/zapoved_vlizane_bg_28_01_2022.pdf

G) Spisak država čiji se sertifikat o vakcinaciji, testiranju ili preležanom kovidu-19 smatra za jednak digitalnom kovid sertifikatu Evropske unije dat je u Prilogu 4 Naredbe (strana 23)

Link prema detaljnoj informaciji: http://sofia.mfa.gov.rs/cir/

YUTA Info