LETOVANJE GRCKA 2022

LETOVANJE GRCKA 2022

Kako postati član

Poštovani,

Veliko je zadovoljstvo da i Vaša renomirana firma nađe svoj interes za učlanjenje u reprezentativnu  Nacionalnu asocijaciju  turističkih agencija – YUTA, koja  od 1954. godine  okuplja najeminentnije subjekte agencijske i komplementarne delatnosti prisutne na našem i svetskom turističkom tržištu.

YUTA za svoje članice obavlja sledeće osnovne funkcije:

Uvodi standarde
Ostvareni visoki standardi poslovanja naših članica postignuti su: restriktivnim uslovima prijema i kontinuiranim preispitavanjem zadržavanja statusa članica YUTA, uvođenjem novih elektronskih tehnologija u poslovanju asocijacije i članica po YUTA standardima, pružanjem besplatnih pravnih saveta i pomoći putnicima i članicama, uvođenjem posebnih standarda za pojedine  vidove turizma, itd.

Pregovara
YUTA je referentni partner za usaglašavanje i dogovaranje sa nadležnim državnim organima u delu zakonodavne regulative, strateških mera i odluka države u vezi utvrđivanja različitih poreza i taksi, pri donošenju novih ili poboljšanih zakonskih i drugih regulativa za uspešniji rad turističkih agencija. YUTA je uspostavila korektne i stalne relacije sa vlastima i donosiocima odluka u vladinim i skupštinskim telima zaduženim za turizam.

Predstavlja
YUTA predstavlja i zastupa interese svojih članica u međunarodnim i regionalnim asocijacijama, nacionalnim reprezentativnim asocijacijama turističke privrede, Uniji poslodavaca Srbije, u medijima, itd.

Savetuje
Za svoje članice i njihove putnike obezbeđen je besplatan pravni servis, daju se svakodnevne informacije i instrukcije neophodne za uspešno poslovanje članica YUTA, iz oblasti turističkih, finansijskih, saobraćajnih, viznih, pravnih i svih drugih propisa i oblasti.

Informiše
Svakodnevno članice preko web sajta YUTA i elektronskom poštom dobijaju aktuelne informacije. Putnici, poslovni partneri članica, kao i mediji i svi zainteresovani putem sajta mogu na jednom mestu dobiti celokupnu aktuelnu turističku ponudu sa destinacija u Srbiji i iz celog sveta, kao i druge aktuelne informacije.

Brani
Zaštita od nelojalne konkurencije u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima je trajna aktivnost članica i same YUTA-e. Posebno je značajna uloga Arbitražnog suda YUTA-e, jedine takve institucije u okviru asocijacije turističke privrede, koja u najširem smislu doprinosi zaštiti putnika i samih članica.

Koordinira
U okviru članica koordinacija se ostvaruje preko nadležnih upravnih i radnih tela, kao i regionalnih chaptera-regionalnih ogranaka, čija je uloga koordinacija svih učesnika u formiranju i prodaji regionalnog turističkog proizvoda (agencije, hotelijeri, prevoznici, vodiči, turističke organizacije i dr.). Esnafska saradnja se realizuje preko međusobno pridruženog članstva reprezentativnih nacionalnih asocijacija hotelijera, banja i vodiča.

Edukuje
U okviru Razvojno edukativnog centra – YUTA REC, održavaju se stalni kursevi iz različitih oblasti agencijskog poslovanja, a u saradnji sa pridruženim članicama iz oblasti obrazovanja, osiguranja, saobraćaja i dr.

Članice YUTA imaju sledeća prava i obaveze:

 • da pokreću i razmatraju pitanja iz delatnosti YUTA;
 • da učestvuju u pripremi,  donošenju i realizaciji programa i planova rada YUTA;
 • da učestvuju u pripremi propisa iz oblasti turizma i pokreću inicijative u izradi normativnih akata YUTA;
 • da neposredno ili preko svojih predstavnika u organima i telima YUTA daju predloge, sugestije i mišljenja, radi donošenja odgovarajućih odluka zaključaka i dr.;
 • da iniciraju i predlažu osnivanje odgovarajućih oblika organizovanja i rada YUTA;
 • da predlažu kandidate za organe i tela YUTA i da neposredno učestvuju u njihovom radu:
 • da koriste poslovne i druge informacije kojima raspolaže YUTA;
 • da koriste stručnu i drugu pomoć, kao i usluge koje vrši YUTA u okviru svoje nadležnosti;
 • da uredno plaćaju članarinu i obzbeđuju uslove za efikasan rad YUTA;
 • da u svom radu poštuju i razvijaju poslovni moral i dobre poslovne običaje;
 • da na sajtu YUTA vrši unos svojih programa putovanja i drugih poslovnih ponuda i informacija
 • da ažurira unete podatke na sajtu YUTA;
 • da sa svog sajta postavi link prema sajtu YUTA;
 • da na svim zvaničnim dokumentima stave znak i logo YUTA;
 • da dostavi trazene podatke i informacije za potrebe rada YUTA;
 • da u poslovnim prostorijama vidno istaknu setifikat o članstvu u YUTA.

 

Sve članice ravnopravno učestvuju u organima  i telima YUTE sa pravom odlučivanja.
Pridružene i počasne članice nemaju pravo glasa u Skupštini.
Ako ispunjavate naše visoke standarde kvaliteta i poslovne etike, dobro došli u veliku porodicu turističkih profesionalaca.

 

LINKOVI:

POSTUPAK PRIJEMA U YUTA ZA PUNOPRAVNE ČLANOVE
POSTUPAK PRIJEMA U YUTA ZA PRIDRUŽENE ČLANOVE
POSTUPAK PRIJEMA U YUTA INTERNACIONALNI CHAPTER
 

 

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?