LETOVANJE GRCKA 2024

LETOVANJE GRCKA 2024

POSTUPAK PRIJEMA U YUTA ZA PUNOPRAVNE ČLANOVE

Punopravni član mogu biti pravna i fizička lica koja se bave agencijskom  delatnošću, i to poslovima: organizovanja i realizovanja turističkih putovanja u zemlji i u inostranstvu;  ponude, prodaje i posredovanja u prodaji turističkih putovanja; organizovanja prihvata putnika;  organizovanja izleta, turističkih razgledanja, zabavnih programa i slično, kao i posredovanja u organizovanju skupova, sajmova, manifestacija i sportskih priredbi;  pružanja, odnosno, posredovanja u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratilaca, lokalnih turističkih vodiča i turističkih animatora; pribavljanja putnih isprava, rezervacije i prodaje putnih karata u ime i za račun domaćih i stranih prevoznika; rezervacije i prodaje turističkih, ugostiteljskih i drugih usluga vezanih za putovanje i boravak putnika;  posredovanja u izdavanju soba i drugih kapaciteta za smeštaj u svojini fizičkog lica;  posredovanja u prodaji specifičnih turističkih usluga; posredovanja u iznajmljivanju vozila turistima i putnicima;  rezervacije i prodaje karata za sportske, kulturne i druge priredbe i manifestacije, zastupanja u osiguranju putnika i prtljaga u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje, prodaje turističkih publikacija i drugo;  zamene strane valute (menjačke poslove); druge poslove uobičajene u turističkom prometu.

Za podnošenje zahteva za prijem u punopravno članstvo kandidat mora da je registrovan u Agenciji za privredne delatnosti i da je obavljao agenicjsku delatnost minimum godinu dana od dana podnošenja zahteva za prijem u članstvo YUTA.

Kandidat  uz zahtev za prijem u punopravno članstvo (na svom memorandumu) prilaže (u elektronskoj ili pisanoj formi):

Direktor kandidata za prijem u članstvo obavezan je da prisustvuje sednici Upravnog odbora na kojoj se razmatra zahtev kandidata za prijem. 
Po pravilu, u roku od  60 dana od dana podnošenja urednog zahteva Upravni odbor donosi odluku o prijemu, nakon čega kandidat uplaćuje iznos na ime pristupne članarine.

Nove članice koje pristupaju u punopravno članstvo plaćaju pristupnu članarinu i to:

  • OTP agencije - 40.000,00 din
  • Agencije posrednici - 15.000 din

Obveza plaćanja redovne članarine za nove članice nastupa počev od kvartala koji sledi  kvartalu u kome je potpisan Ugovor o punopravnom članstvu u YUTA.

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon: broj 011/3228-686, e-mail: yuta@yuta.rs.  

Dobro došli u veliku i prestižnu porodicu turističkih profesionalaca.

 

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?