Beograd, 20.04.2022. godine

NAPOMENA: Preporučujemo da nas zapratite na VIBERU kako bi na najbrži način dobili eventualne nove izmene o uslovima za ulazak u R. Severnu Makedoniju, kao i druge važne informacije vezane za putovanja u druge države. Zapratite nas klikom OVDE.

USLOVI ZA ULAZAK - PUTOVANJE U REPUBLIKU SEVERNU MAKEDONIJU

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljanima Republike Srbije za ulazak u Republiku Severnu Makedoniju nije potreban digitalni sertifikat o vakcinaciji protiv virusa COVID-19, ni PSR test, niti potvrda o preležanoj bolesti.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljanima Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak i boravak do 90 dana u R. Severnoj Makedoniji, a mogu, takođe, ulaziti u R. Severnu Makedoniju sa važećom biometrijskom ličnom kartom.
Radi regulisanja boravka u R. Severnoj Makedoniji (po osnovu zaposlenja, studiranja, braka) državljanima R. Srbije nije potrebna viza tipa D, koja se izdaje u Ambasadi R. Severnoj Makedonije u Beogradu. Radi regulisanja boravka državljani R. Srbije se obraćaju MUP RSM, Odeljenju za strance.

Svi strani državljani, bez obzira da li je za njihov ulazak u R. Severnu Makedoniju potrebna viza ili ne, imaju obavezu da se prijave u najbližoj policijskoj stanici u roku od 24 sata od ulaska na severno-makedonsku teritoriju.

ROBA KOJA NE PODLEŽE PLAĆANjU UVOZNIH DAŽBINA – Strani državljani su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina (carina, PDV i akciza) za: lični prtljag; 200 cigareta ili 100 cigarilosa (cigarete maksimalne težine od 3 grama po komadu) ili 50 tompusa ili 250 grama duvana za pušenje ili za srazmernu količinu različitih prerađevina od duvana; 1 litar žestokog alkoholnog pića sa procentom alkohola iznad 22% ili 2 litra alkoholnog pića i aperativa sa vinskim ili alkoholnom osnovom sa procentom alkohola koji ne prelazi 22%; 2 litra vina; 50 ml parfema; 250 ml toaletne vode.
Oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina za proizvode od duvana i alkohola ne važe za putnike mlađe od 18 godina.
Akcizna roba može da se prevozi samo preko glavnih prelaza. Na glavnim prelazima nalazi se i veterinarska, sanitarna i fito kontrola.

Strani državljanin može da unese (bez prijavljivanja) u RSM razne devize u protivvrednosti do 10.000 evra. Iznad 10.000 evra mora da se prijavi na carini. Carina traži izjavu kao dokaz o poreklu prijavljenih deviza. Prilikom iznošenja deviza preko 10.000 evra potrebno je predočiti carini potvrdu o unosu deviza i ta potvrda ne sme biti starija od 30 dana od dana izdavanja.

Akcizna roba može da se prevozi samo preko glavnih prelaza. Na glavnim prelazima nalazi se i veterinarska, sanitarna i fito kontrola.

Lekovi - Za unos lekova u Republiku Severnu Makedoniju potrebna je posebna dozvola izdata od strane Biroa za lekove Ministarstva zdravlja Republike Severne Makedonije. Unos lekova bez navedene dozvole dozvoljen je samo ukoliko su lekovi namenjeni za ličnu upotrebu. U tom slučaju putnik treba da poseduje potvrdu od matične zdravstvene ustanove sa podacima o leku, pacijentu i vrsti bolesti, sa potpisom lekara.
Za lekove koji u sebi sadrže opjne droge ili psihotropske supstance potrebna je odgovarajuća potvrda Biroa za lekove pri Ministarstvu zdravlja.

Oružje i municija - Zabranjeno je unošenje i prenošenje preko teritorije Republike Severne Makedonije svih vidova oružja i municije. Unošenje oružja i municije za lov je dozvoljeno samo ukoliko se poseduje odobrenje/dozvola MUP.

Dozvoljava se uvoz i tranzit proizvoda životinjskog porekla (sir, suhomesnati proizvodi i dr) do 1kg, a preko ove težine potrebna je veterinarsko sanitarna kontrola na graničnom prelazu. Za uvoz biljaka, semenskog materijala potrebno je da se na graničnom prelazu izvrši fito-sanitarna kontrola.

Kućni ljubimci:

Za svakog kućnog ljubimca, koji se prenosi preko graničnog prelaza Republike Severne Makedonije, vlasnik ili odgovorno lice, treba da poseduje odgovarajuću dokumentaciju za identifikaciju, odnosno:
- veterinarsko-zdravstveni sertifikat izdat od zvaničnog veterinara,
- pasoš izdat od zvaničnog veterinara koji je obavezan za sve vrste pasa, mačaka i lasica, ili
- izjava izdata od vlasnika ili odgovornog lica koja je obavezna za sve tipove ptica, pod uslovom da dolaze iz zemlje koja je članica Međunarodne organizacije za zdravstvenu zaštitu životinja (OIE).

Ugrožene životinje i biljke - Unošenje i iznošenje ugroženih životinja i biljaka i njihovih proizvoda u/iz teritorije Republike Severne Makedonije, prema CITES (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune) je strogo zabranjeno zakonom. Za promet sa ugroženim i zaštićenim divljim vrstama biljaka, gljiva i životinja i proizvodima koji su od njih napravljeni potrebno je priložiti odgovarajući dokument, odnosno dozvolu Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja koja se mora unapred dobiti.

Zaštićene vrste životinja i proizvodi dobijeni od njih su:
- braon mečka, sivi soko, leptir Hipparchia semele – vuk, zmija, gušter i tropske životinje,
- korali i školjke,
- egzotične biljke (orhideje, kaktusi) itd,
- sve vrste predmeta od ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, kao: muzički instrumenti, artefakti od korala i slonove kosti, odeća, obuća i modni dodaci itd.

Carinski službenici, policijski službenici ili inspektori će isto oduzeti, a prekršilac će, pored plaćanja novčane kazne, nadoknaditi i sve ostale troškove za privremenu brigu ili skladištenje takvih vrsta životinja i proizvoda.
Predmeti i dobra kulturo–istorijskog nasleđa koji podležu režimu potrebnih uverenja za izvoz ili privremeno iznošenje iz teritorije Republike Severne Makedonije su:

- arheološki predmeti (iskopani iz zemlje ili izvađeni iz vode koji potiču iz određenog perioda),
- etnološki predmeti (predmeti koji svedoče o načinu života, tradiciji, običajima i sl),
- istorijski predmeti (koji su vezani za određene istorijske događaje ili su ih koristile istorijske ličnosti, kao i stare monete – novčanice),
- umetnički predmeti (slike, crteži, skulpture, bakrorezi, gravure i druge umetničke kompozicije),
- tehnički predmeti (mašine, alatke, instrumenti, oprema i sl. iz određene etape tehničkog progresa),
- arhivska građa (izvorni i reprodukovani dokumentarni materijal trajne vrednosti),
- bibliotekarska građa (stari rukopisi, retke knjige i druge publikacije),
- bioskopska dobra (kinematografska dela, filmovi-crtani, dokumentarni, naučno –popularni i dr),
- audiovizuelni materijal (izvorni materijali i tonske kopije igranih ili animiranih filmova, scenariji, fotografije, slajdovi, posteri i sl) i
- fonotečka dobra (audio zapisi - originalni muzički i drugi zvučni zapisi).

Kulturno nasleđe od posebnog značaja (kao zaštićene muzejske zbirke) ne smeju se iznositi. Kulturno nasleđe koje nije pod režimom opšte zabrane izvoza, kao i dobra koja predstavljajunacionalno bogatstvo, mogu se izvoziti samo sa dozvolom Uprave za zaštitu kulturnog nasleđa.
Kulturna dobra koja ne podležu režimu zaštite

Dobra koja nemaju karakter kulturnog nasleđa i koja ne podležu režimu zaštite, odnosno mogu se slobodno iznositi iz države: reprodukcije, kopije muzejskih eksponata (antikviteta i drugih muzejskih predmeta), propraćeni odgovarajućim sertifikatom, kojim se potvrđuje kopija, poreklo originalnog predmeta, kao iinstitucija koja ga je izdala.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Između Srbije i Severne Makedonije postoji Sporazum o socijalnom osiguranju (2002), kojim je regulisano pitanje korišćenja zdravstvene zaštite za vreme privremenog boravka putnika, turista u Severnoj Makedoniji, bez naplate usluga. Pod ovim uslugama se podrazumevaju samo hitne i neodložne zdravstvene intervencije.
Putnici moraju da poseduju potvrdu o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite, koju izdaje nadležna filijala zdravstvenog osiguranja u Srbiji. Ukoliko putnik nema ovu potvrdu ona se može izdati naknadno, na zahtev nadležne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje r. Severne Makedonije.

KORISNE INFORMACIJE

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Trenutna situacija u Republici Severnoj Makedoniji je mirna. Našim građanima koji nameravaju da putuju u Republiku Severnu Makedoniju preporučuje se da svoja dokumenta, lične stvari i stvari od vrednosti ne ostavljaju u automobilima zbog krađe.

TRANSPORT – U Severnoj Makedoniji postoje dva aerodroma: Međunarodni aerodrom Skoplje – Skopje International Airport, tel. 02-314-83-33 i Aerodrom „Sv. Apostol Pavle" – Ohrid, tel. +38946/252-821, +38946/252-321.
U zimskom periodu odvijaju se letovi iz Beograda za Skoplje iz Skoplja za Beograd, četiri puta nedeljno.
Autoput postoji na putnom pravcu: Kumanovo – Veles – Negotino - Demir Kapija-Valandovo – Đevđelija i na putnom pravcu Kumanovo – Skoplje – Tetovo – Gostivar.

Priznaje se naša vozačka dozvola. Ako vozač nije vlasnik automobila potrebno ovlašćenje. Neophodna je polisa osiguranja od odgovornosti, odnosno tzv. zeleni karton za automobile. Stranac koji privremeno boravi u Severnoj Makedoniji može da upravlja motornim vozilom na teritoriji Severne Makedonije za vreme privremenog boravka na osnovu strane vozačke dozvole pod uslovom reciprociteta.

Na putevima u Severnoj Makedoniji obavezno je korišćenje svetala danju i noću, na svim putevima (magistralnim, regionalnim i lokalnim) i u naseljenim mestima.

Novčana kazna za prekršaje u saobraćaju koju izrekne policijski službenik plaća se u banci. Nije dozvoljeno plaćanje kazne u gotovom uniformisanom policijskom službeniku. U slučaju da uniformisani policijski službenik insistira na takvom načinu plaćanja, obaveza je da se takav postupak prijavi najbližoj policijskoj stanici. Rok za plaćanje kazne je 8 dana. Saglasno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima R. Severne Makedonije, policijski službenik može privremeno da oduzme putnu i vozačku ispravu dok ne bude dostavljen dokaz da je kazna plaćena.
U Severnoj Makedoniji obavezna je upotreba sigurnosnih pojaseva za sve putnike na svim sedištima. Dozvoljeno koncentracija alkohola u krvi za vozače je 0,5 promila. Kod profesionalnih vozača nije dozvoljeno prisustvo alkohola u krvi.

Na prednjem suvozačevom sedištu ne sme da se prevozi dete do 12 godina starosti i lice koje je pod dejstvom alkohola. Vozač ne sme da koristi mobilni telefon za vreme vožnje.

Obavezno je posedovanje i nošenje zimske opreme u periodu od 15. novembra do 15. marta.
U periodu godišnjih odmora povećan je rizik od saobraćajnih nesreća, čiji je uzrok zamor vozača, koji putuju iz R. Srbije u Grčku i Tursku. Preporučuju se češći odmori.

Granični prelazi za drumski saobraćaj između R. Srbije i R. Severne Makedonije:
- GP Preševo - granična policija: tel. +38117/7666-001; Tabanovce- granična policija: tel. +38931/416-244; Tabanovce – carina: tel. +38931/467-610
- GP Prohor Pčinjski/Pelince– granična policija: tel. +38931/800-000
- GP Globočnica/Jažince– u delu prema KiM – granična policija +38944/363-092
- GP Đeneral Janković/Dolno Blace – u delu prema KiM – granična policija +3892/321-4018
Granični prelaz za železnički saobraćaj između R. Srbije i R. Severne Makedonije:
- GP Preševo/Tabanovce - granična policija: tel. +38931/467-511
Granični prelazi za drumski saobraćaj između R. Severne Makedonije i R. Grčke:
- GP Bogorodica – granična policija: tel. +38934/230-130
- GP Bogorodica – carina: tel. + 38934/230-100
- GP Stari Dojran – granična policija: tel. +38934/225-330
- GP Medžitlija (kod Bitolja) – granična policija: tel. +38947/231-258
Granični prelazi između R. Severne Makedonije i R. Bugarske:
- GP Novo Selo (kod Strumice)– granična policija: tel. + 38934/363-350
- GP Deve Bair (kod Krive Palanke)Deve Bair – granična policija: tel. +38931/387-022

- GP Delčevo– granična policija: tel: +38933/412-101

OSTALO – Značajni telefoni: Policije – 192, Hitna pomoć – 194, Vatrogasci – 193; AMSM - informativni centar 9801; Autopomoć na putu – 196; Centar za upravljanje krizama – 195; Republička tržišna inspekcija – 975; Za besplatnu i anonimnu prijavu šverca i korupcije – 197; Prijava korupcije u policiji – 199; GP Međunarodni aerodrom – Skoplje, tel. + 3892/322-28-50; GP Aerodrom – Ohrid: tel. + 38946/260-073.

Kontakti:

Prilikom boravka u Republici Severnoj Makedoniji za konzularnu pomoć i zaštitu državljani R. Srbije se mogu obratiti Ambasadi Republike Srbije (adresa: Pitu Guli 8, Skoplje), putem sledećeg kontakt telefona: +3892/3129-298, +3892/3131-299, +3892/3128-422, +3892/3130-421 i elektronske adrese: 

Važno: Uslovi za ulazak u R. Severnu Makedoniju podložne su izmenama  i preuzete su 20.04.2022. godine sa sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije.  Preporučuje se da se, pre putovanja, provere uslovi za putovanje u R. Severnu Makedoniju, link: Ministarstvo spoljnih poslova R. Srbije https://www.mfa.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/severna-makedonija